Oznámenie o zániku mandátu poslancov a o nastúpení náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MsZ vo Vrútkach

Primátor mesta Vrútky, Mgr. Branislav Zacharides, oznamuje, že s účinnosťou ku dňu 31.01.2019 zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach p. Dušana Chrastinu a mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach Ing. Mgr. Anny Svitekovej, a to z dôvodu ústneho vzdania sa mandátu spraveného do zápisnice z Mestského zastupiteľstva. V súlade s platnou legislatívou primátor mesta oznamuje v lehote 15 dní po tom, čo zanikol mandát, nastúpenie náhradníka – kandidáta, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.