Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 09.01.2019 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby športovo rekreačného areálu -“Šport park Pltníky“. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2019 (piatok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Vrútky m.č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.