Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy po preskúmaní žiadosti stavebníka: Mesto Vrútky, predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu: „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ do termínu 31.12.2020. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.