Verejná vyhláška - Odvolanie sa k rozhodnutiu mesta SÚ-382/1/2018

Mesto Turany, Mestský úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY, Stavebný úrad oznamujem, že spisový materiál k rozhodnutiu č.j: SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.7.2018, na základe doručených odvolaní, bol dňa 24.9.2018, v zmysle § 57 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb.- správny poriadok, zaslaný odvolaciemu orgánu, ktorým je Okresný úrad- odbor výstavby a bytovej politiky Žilina.