Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacích konaní pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.