Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mesto Vrútky
Sídlo: Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
IČO: 00 647 209
DIČ: 20 20 591 716
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Zacharides - primátor mesta
e-mail: vrutky@vrutky.sk
Telefón: 043 4241800

 Plán verejného obstarávaniaVýzvy na predloženie ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky


Zverejnenie zadávania zákazky


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou