Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Vrútky, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č. 3.“. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente, ktorý bude posudzovaný podľa zákona o posudzovaní, je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-vrutky-zmeny-... Viac informácií si môžete prečítať v priloženom oznámení a prílohe - oznámení o strategickom dokumente.