Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Orange Slovensko, v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom v Piešťanoch, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba FTTH Vrútky“, na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Líniová stavba FTTH Vrútky“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.