Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek odpadového hospodárstva, predložil odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úseku posudzovania vplyvov, v zmysle platnej legislatívy, Správu o hodnotení strategického dokumentu "POH Žilinského kraja na roky 2016-2020". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.