Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach zvolení na volebné obdobie 2018 - 2022


Mgr. Ivan Doskočil
E-mail: ivan.doskocil@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Naďalej chcem aktívne prispievať k dlhodobému a trvalo udržateľnému rozvoju nášho mesta. Ďakujem voličom za dôveru a teším sa na spoluprácu s novým primátorom a poslaneckým zborom.
Mgr. Zuzana Furová
E-mail: zuzana.furova@vrutky.sk
Vízie a priority v poslaneckom zbore: Dnes sa chcem ako nováčik v mestskom zastupiteľstve vo Vrútkach úprimne poďakovať za prejavenú dôveru. Som odhodlaná s ňou naplno a zodpovedne vynaložiť. Svoj mandát využijem na podporu všetkých škôl v meste a hlavne našich detí, posnažme sa ukázať im rôznorodé a zároveň im prospešné aktivity. Chcela by som oživiť fungovanie škôl spoločnými projektmi, zapojiť deti a mládež do kultúrneho diania, ale i vrátiť slávne časy vrútockého športového života. Mojou víziou je i otvoriť mesto Vrútky pre spoluprácu s inými mestami na Slovensku, aby boli Vrútky spoľahlivým partnerom pre podnikateľov a vytvárali vhodné podmienky pre rozvoj služieb občanom.
Ďakujem ešte raz za prejavenú dôveru.Jozef Gorcovský
E-mail: jozef.gorcovsky@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Ako staronový poslanec chcem, aby sa naplnili tie veci, o ktorých sa na poradách či zastupiteľstvách hovorilo počas obdobia 2014-2018, napr. rekonštrukcia verejného osvetlenia, či zabezpečenie kompostérov k rodinným domom. Ďalej veľmi očakávaná výstavba 36-bytovky pre žiadateľov o nájomné byty, pokračovanie vo výstavbe chodníka na Ul. Karvaša a Bláhovca, odvodnenie pri MŠ na Nábrežnej ulici, rovnako na pešej zóne pri Kriváni, Nábrežnej 10, osvetlenie aleje popri Turci, postupne budovanie sociálnych bytoviek na Kafendovej ulici. V minulom volebnom období bola bezdôvodná snaha o predaj bývalej budovy, kde sídlila Knižnica Hany Zelinovej a ja budem zato, aby k tomuto nedošlo.Mgr. Ľuboš Gottwald
E-mail: lubos.gottwald@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Vážim si prejavenú dôveru Vrútočanov. Svoje priority rozdeľujem na štyri časti:
1. Plná podpora primátorovi s plnením volebného programu „Aby naše mesto opäť žilo“.
2. Uskutočnenie projektov v rámci mojej iniciatívy „Projekt Vrútky“ resp. www.projektvrutky.sk, najmä projekt obnovy parku pri Kine 1.máj.
3. Aktívna práca v komisiách.
4. Rozvoj spolupráce medzi Vrútkami a časťou Martin-Priekopa na spoločných projektoch v spolupráci s poslancom za Priekopu Ing. Stanislavom Thomkom.Eva Wedra Kačková
E-mail: eva.kackova@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Chcem hlavne vyzdvihnúť potrebu komunikácie medzi obyvateľmi Vrútok a nami, zvolenými poslancami. Zapájať Vrútočanov tak, aby sami mali záujem sa zúčastňovať na chode svojho mesta. Toto sa dá dosiahnuť jedine komunikáciou, a preto je dôležité ich včas a dostatočne informovať o ich možnostiach účasti, pomoci a tiež možnosti komunikácie s MsZ. Ľudia sa prestali stretávať a rozprávať, stratili takmer úplne dôveru a neveria, že by ich niekto mohol počúvať a spolu s nimi riešiť aj ich každodenné problémy. Preto budem dbať hlavne o to, aby sa vrátila dôvera v predstaviteľov mesta, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor a tiež sa na nás obrátiť v prípade problémov, ktoré spadajú pod kompetencie mestského úradu a MsZ.Mgr. Marián Kráľ
E-mail: marian.kral@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Počas svojho pôsobenia v poslaneckom zbore sa budem snažiť predovšetkým riešiť všetky otázky súvisiace so vzdelávaním vrútockej mládeže a ich voľnočasovými aktivitami. V oblasti športu sa chcem podieľať na vytvorení spravodlivého dotačného systému pre všetky športové kluby a združenia pôsobiace na území mesta. Z ďalších problémov, k riešeniu ktorých by som chcel prispieť, za najdôležitejšie považujem vyriešenie parkovacej politiky v meste, dlhoročné problémy obyvateľov na Ulici Karvaša-Bláhovca s vodou a kanalizáciou či bezpečnosť a ochranu obyvateľov mesta.ThDr. Marián Krivuš
E-mail: marian.krivus@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Pred štyrmi rokmi som dostal mandát od občanov Vrútok k práci pre nich a pre naše mesto. Tento rok potvrdili, že to, čo som robil počas ostatných štyroch rokov, malo svoj zmysel a význam a opätovne mi dali mandát byť ich zástupcom v našom zastupiteľstve. Mojím záujmom je mať na území nášho mesta kvalitné školstvo. K tomu je potrebný dialóg medzi samosprávou a jednotlivými školskými zariadeniami. Počas štyroch rokov mandátu som sa stretol aj s mnohými sociálnymi problémami v našom meste a snažil som sa ich v kompetencii, ktorú som mal, aj riešiť. Inak to nebude ani v tomto volebnom období. To, čo platilo pred štyrmi rokmi, bude platiť aj dnes - malými krokmi dopredu s dôrazom na mandát od občanov Vrútok - SME TU PRE VÁS.Ing. Miroslav Mazúr
E-mail: miroslav.mazur@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Moje volebné priority vychádzajú z môjho nedávno pripraveného volebného programu, o ktorom ste boli informovaní. Podporím každú aktivitu, ktorá zlepší úroveň života našich občanov. Za najdôležitejšie považujem: zrekonštruovať všetky poškodené cesty a chodníky a vybudovať všetky chýbajúce chodníky v našom meste tak, ako som to prezentoval už mnohokrát, ďalej dobudovať druhú etapu pešej zóny, oddychové zóny pre dôchodcov, deti a mládež, vytvoriť podmienky na vybudovanie zóny centra mesta Vrútky aj s odstránením schátralých budov v centra mesta, vybudovanie nájomných bytov pre mladé rodiny.RNDr. Mária Rovňáková
E-mail: maria.rovnakova@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Moja práca bude smerovať k aktivitám, ktoré budú zamerané na skvalitnenie a uľahčenie života občanov nášho mesta. Viem, že je pripravených niekoľko dobrých projektov, ktoré určite podporím a nebudem sa brániť ani inovatívnym a pokrokovým riešeniam, ktoré posunú naše mesto medzi moderné a vyspelé mestá Slovenska. Jednou z mojich predvolebných priorít bolo aj vybudovanie detského ihriska s workoutovými prvkami. Verím, že táto vízia sa premení aj na skutočnosť. Ďakujem za šancu podieľať sa na budovaní nášho mesta.PaedDr. Vladimír Vantara
E-mail: vladimir.vantara@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: Podpora rozvoja športu a školstva. Zrekonštruovať poškodené chodníky v meste: Hluchovo, Dolné Vrútky, Mexiko. Vybudovanie športového areálu na ploche vedľa ZŠ Hany Zelinovej. Zlepšenie kvality života seniorov v našom meste a udržanie verejného poriadku.

Ing. Marek Veverica
E-mail: marek.veverica@vrutky.sk
Vízie a priority práce v poslaneckom zbore: V prvom rade sa chcem poďakovať Vrútočanom za prejavenú dôveru. Rád by som ponúkol svoje myšlienky, nápady, ale hlavne činy v komunálnej politike a tým prispel k rozvoju nášho mesta. Na mnohé problémy existuje veľa riešení, ale skutočne dôležité je robiť. Ako vyštudovaný lesník som presvedčený, že rozvoj mesta a zdravé životné prostredie musia ísť ruka v ruke, a tak popri plnení volebného programu mesta, budem klásť dôraz aj ma odpadové hospodárstvo a čistotu, aby sme sa my Vrútočania cítili doma dobre.

Zverejnenie odmeny zástupcu primátora mesta

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Vrútky zverejňuje odmenu, ktorá patrí
ThDr. Mariánovi Krivušovi za výkon funkcie zástupcu primátora mesta a ktorú určil primátor mesta vo výške 353,50 € mesačne s účinnosťou od 01.01.2021.


Branislav Zacharides, primátor mesta, v.r.