Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba FTTH Vrútky“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2018/streda/o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, kanc.č.209 a s následnou obhliadkou miesta stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.