Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo výstavby a dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2018 (pondelok) o 9:30 hod. so stretom pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.