Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení Telekomunik s.r.o., v zastúpení Saša Obergries, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Martin_Kolónia Hviezda“ na pozemkoch katastrálneho územia: Vrútky, Priekopa v lokalite Martin-Kolónia Hviezda - zoznam parciel v prílohe ku oznámeniu. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2018/piatok/o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, kanc.č.209 a s následnou obhliadkou miesta stavby. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.