Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Turany prerušilo konanie k umeistneniu stavby "IBV Vrútky - Kopanica, urbanistický okrsok 003" navrhovateľa Mesta Vrútky. Po predložení dokladov a doplnení vyjadrení a stanovísk v zmysle platnej legislatívy mesto Turany, ako určený stavebný úrad, oznamuje pokračovanie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.