Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť KORVEL s.r.o. , Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“ - novostavba, na pozemku KN-C 3365/1, 3365/9 v k.ú. Vrútky. Uvedeným dňom začalo stavebné a územné konanie spojené so stavebným konaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.