Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 3/2017“

Mesto Vrútky vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 3/2017“ na odkúpenie budovy Denného centra č. súpisné 3211 s pozemkom, na ktorom stojí p.č. KN C 272, zast. pl. a nádvoria o výmere 208 m2. Budova sa nachádza v centre mesta, minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je 180.000,- EUR. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.