Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s.r.o. v zastúpení spoločnosťou S.A.B.A.spol. s r.o., podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 08.11.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba nájomných bytov – 38 BJ Vrútky“. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy preskúmal návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.