Nariadenia mesta (VZN)

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Vrútky
platné k 22.6.2022Č. 3/04 o označovaní ulíc v meste Vrútky

Č. 2/06 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti
územného plánu mesta Vrútky [Dodatok č.1/2008]

Č. 7/09 o školských obvodoch základných škôl vo Vrútkach

Č. 2/10 o určení názvu ulice v meste Vrútky [Príloha č.1/2010]

Č. 4/12, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Vrútky

Č. 3/13 o zriadení mestskej polície

Č. 4/13 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vrútky

Č. 1/14 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Vrútky

Č. 2/14 o Fonde rozvoja bývania mesta Vrútky

Č. 5/14 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Vrútky

Č. 7/14 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Vrútky

Č. 8/14 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Vrútky

Č. 11/14 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky

Č. 2/15 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Vrútky

Č. 3/15 o zrušení Základnej školy s materskou školou na Ulici M.R.Štefánika 1 vo Vrútkach

Č. 4/15 o zriadení Spojenej školy na Ulici M.R.Štefánika 1 vo Vrútkach

Č. 6/15 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Vrútky [Dodatok č.1/2020]

Č. 2/16 o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky, Zmeny a doplnky č.2

Č. 1/17 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

Č. 1/18, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Vrútky

Č. 3/18 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Č. 4/18 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Č. 7/19 o poskytovaní dotácií

Č. 9/19 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky [Dodatok č.1/2020] | [Dodatok č.2/2020] | [Dodatok č.3/2021]

Č. 1/20 ktorým sa v súlade so Zmenami a doplnkami č.3 Územného plánu mesta Vrútky mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vrútky č.2/2006 o záväzných častiach Územného plánu Mesta Vrútky v znení neskorších zmien a doplnkov [Príloha č.1/2020] | [Príloha č.2/2020]

Č. 2/20 o hospodárení s bytovým fondom Mesta Vrútky

Č. 3/20 o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení SENIOR - Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky (ďalej len zariadenie „SENIOR Vrútky“)

Č. 4/20 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Č. 5/20 o ochrane ovzdušia

Č. 6/20 o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade

Č. 1/21 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky

Č. 2/21 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Vrútky

Č. 1/22 o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky [Dodatok č.1/2022]

Č. 2/22 o záväzných častiach Územného plánu mesta Vrútky v znení neskorších zmien a doplnkov a ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.4 Územného plánu mesta Vrútky [Príloha č.1/2022]