Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, podal v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie povolenia na dopravnú stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" v rozsahu stavebných objektov a inžinierskych sietí. Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.