Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky podalo na obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad", miesto stavby: nábrežie rieky Turiec - parcela č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.