Oznámenie o súčinnosti pri kontrole stromov a porastov v zmysle bezpečnosti a prevádzky elektrických vedení

Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. v zmysle platnej legislatívy je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Vrútky. Je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení zodpovedná za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a údržbu, pri zabezpečení ktorej je v prípade potreby oprávnená vykonať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Týmto sa žiadajú vlastníci pozemkov, aby zamestnancom SSE-D, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.