Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní územného a stavebného konania

MESTO VRÚTKY
Mestský úrad Vrútky

Vrútky, dňa 07.07.2017
Č.sp. MsÚ-786/2017/Zib-1383/2017

 

Oznámenie o pokračovaní územného a stavebného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie

 

Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, 038 61 , IČO: 00316971 podala na Mesto Vrútky ako určený príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 119 ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 19.8.2016 žiadosť o vydanie územného a stavebného povolenia na stavbu „Materská škola“ na pozemkoch v k.ú. Turčianske Kľačany. Uvedeným dňom začalo spojené územné a stavebné konanie.

 

Stavebný úrad Vrútky vydal rozhodnutie o povolení stavby pod č.sp. 2266/2016-Zib dňa 6.11.2016 a OU Žilina OVBP rozhodnutím č.OU-ZA-OVBP2-2017/010032/Cho dňa 21.03.2017 uvedené rozhodnutie mesta Vrútky zrušil. Dňa 20.04.2017 stavebný úrad Mesta Vrútky konanie prerušil a vydal výzvu na doplnenie podkladov. Tieto podklady boli dňa 26.6. a 29.6.2017 doplnené na stavebný úrad.
Uvedeným dňom konanie pokračuje.

 

Mesto Vrútky v súlade s §61 a §36 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného a stavebného konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 26.07.2017 /streda / o 8,30 hod v budove Obecného úradu v Turčianskych Kľačanoch,
s následnou obhliadkou miesta stavby.

 

Do podkladov možno nahliadnuť pred dňom pojednávania na Stavebnom úrade vo Vrútkach v stránkové dni (pondelok, streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastník konania musí preukázať skutočnosť, na základe, ktorej sa mu priznáva postavenie účastníka konania (napr.list vlastníctva na dotjnuté pozemky a stavby vrátane susedných pozemkov a stavieb, príp. iné listinné dôkazy). Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.

 

Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, námietky podané po tomto termíne nebudú braté do úvahy.
V tej istej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle §61 ods.1 stavebného zákona na neskoršie podané námietky neprihliadne. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

 

V súlade s §49 ods.2 zák.č.71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov navrhovateľa – žiadateľa upovedomujeme o tom, že jeho žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaní za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov št. správy verejnou vyhláškou.

 

Ing. Miroslav Mazúr
primátor mesta

 

Toto oznámenie o pokračovaní konania sa oznámi neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 v spojení s ust. §3 odst.6 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Vrútky, publikované na internetovej stránke Mesta Vrútky a vyvesené na úradnej tabuli v mieste stavby v Obci Turčianske Kľačany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania. Starosta obce Turčianske Kľačany oznámi stavebnému úradu vo Vrútkach skutočnosť o zverejnení tohto oznámenia.

 

Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní:

 

Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................

 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby, potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie.

 

Doručiť:

1. Obec Turčianske Kľačany 430, 038 61 Vrútky
2. OÚ Martin-OSŽP, Vajanského nám,1, 036 01 Martin
3. SSE-distrib.a.s., Pri Rajčianke 8, 01047 Žilina
4. TURVOD a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
5. RUVZ a.s., Kuzmányho 27, 036 01 Martin
6. OR HaZZ Martin, Viliam Žingora 30, 036 01 Martin
7. Bc. Zibolenová Eva, Turčianske Kľačany 430
8. Ing. Adriana Záborská, Turčianske Kľačany 429
9. Ing.Oto Varga a manž.Mgr.Lucia Vargová, Záhradnícka 2833/20, 038 61 Vrútky
10. Pentek Ľudovít a Iveta Penteková, Turčianske Kľačany 211,03861
11. TUV SUV Slovakia, s.r.o., Pob.Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
12. Coop Jednota Martin, spotrebné družstvo SNP 136, Turčianske Kľačany
13. SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11
14. Hoľová Darina, Turčianske Kľačany 170
15. Tabačeková Marta, Turčianske Kľačany 268
16. Záborská Libuša, Turčianske Kľačany 198
17. Gallyová Oľga, Kapit.Nálepku 2072/20, 960 01 Zvolen
18. Schimíková Milica, Turčianske Kľačany 192
19. Šimeková Alena, Turčianske Kľačany 319
20. Chovancová Ľubuša, Turčianske Kľačany 185
21. Balšianková Marta,1.čsl.brigády 3307/26, Vrútky
22. Baruník Igor, Turčianske Kľačany 305
23. Baruníková Janka, Váhostav 88, Lipovec
24. Čurgliaková Miriam, Váhostav 88, Lipovec
25. Šuhajdová Zita, Turčianske Kľačany 184
26. Chromčík Dušan,Turčianske Kľačany 146
27. Capková Eva, Hrabiny 273, Lipovec
28. Gallo Peter, , Turčianske Kľačany 250
29. Krupčíková Matilda, 038 35 Valča 372
30. Hrušková Janka, , Turčianske Kľačany 54
31. Bízik Branislav, 1.čsl. brigády 74, Lipovec
32. Kubis Peter, , Turčianske Kľačany 56
33. Fabiánová Gabriela, , Turčianske Kľačany 202
34. Kubisová Zdenka, Tajovského 15/6, Martin
35. OÚ-odbor pôodneho, lesného a vodného hosp., 036 01 Martin
36. Neznámi vlastníci parc.č.1092/4 v k.ú.Turčianske Kľačany
37. OÚ Martin- CO, Vajanského nám.1, 036 01 Martin
38. a/a

Vybavuje: Bc.Eva Zibolenová, 043/424 1821, eva.zibolenova@vrutky.sk