Verejná vyhláška - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s., Bratislava, podala dňa 12.1.2017 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie na zasypávanie hladiny podzemných vôd v zmysle platnej legislatívy. Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.