Územný plán mesta Vrútky

Textová časť (schválené: 28.11.2006)Textová časť - Zmeny a doplnky č.1 - titulný list a obsah

Textová časť - Zmeny a doplnky č.1

Textová časť - Zmeny a doplnky č.1 - registračný list


Schéma regulatívov 01

Schéma regulatívov 02


Schéma VPS 01

Schéma VPS 02


Výkres č.1 - 01

Výkres č.1 - 02


Výkres č.2 - 01

Výkres č.2 - 02


Výkres č.3 - 01

Výkres č.3 - 02


Výkres č.9 - 01

Výkres č.9 - 02Textová časť - Zmeny a doplnky č.2


Schéma regulatívov


Schéma VPS


Výkres č.1 – Širšie vzťahy


Výkres č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami


Výkres č.3 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami


Výkres č. 4 – Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia


Výkres č. 6 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo


Výkres č. 7 – Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika


Výkres č. 9 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej a lesnej pôdeTextová časť - Zmeny a doplnky č.3


Schéma regulatívov 01

Schéma regulatívov 02

Schéma regulatívov 03


Schéma VPS 01

Schéma VPS 02

Schéma VPS 03


Výkres č.1 - 01

Výkres č.1 - 02

Výkres č.1 - 03


Výkres č.2 - 01

Výkres č.2 - 02

Výkres č.2 - 03


Výkres č.3 - 01

Výkres č.3 - 02

Výkres č.3 - 03


Výkres č.4 - 01

Výkres č.4 - 02

Výkres č.4 - 03


Výkres č.9 - 01

Výkres č.9 - 02

Výkres č.9 - 03