PRE OBČANOVCenník prenájmov a služieb poskytovaných mestom Vrútky Harmonogram vývozu komunálneho odpadu


 Základné informácie pre vlastníkov nehnuteľností
na podanie daňového priznania


  Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje
- editovateľné tlačivo


 Overovanie listín a podpisov


 Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý a prechodný pobyt


Uzavretie manželstva s cudzincom


Poučenie pre snúbencov


Vydávanie viacjazyčných štandartných formulárov - rodný, sobášny, úmrtný list
a potvrdenie o trvalom pobyte pre použitie v členských štátoch EÚÚRADNÉ TLAČIVÁ - ŽIADOSTI


 Žiadosť o pridelenie bytu


 Obnova žiadosti o pridelenie bytu


 Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla (orientačného čísla)


 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby


 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby


 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby


 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením


 Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.


 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


 Ohlásenie drobnej stavby podľa §-57 stavebného zákona č.50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov a §-u 5 vyhl.č.453/2000 Z.z.


 Ohlásenie drobnej stavby - prípojky podľa § 57 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


 Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác / podľa § 57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a § 6 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z.


 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88a zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien a na ich užívanie podľa § 27 ods. 1 písm. c).


 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 .z. o ochrane prírody a krajiny


 Ohlásenie k miestnemu poplatku: komunálny odpad a drobný stavebný odpad - právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia


 Ohlásenie k miestnemu poplatku: komunálny odpad a drobný stavebný odpad - fyzické osoby


 Žiadosť o stavebné - vodoprávne povolenie a o povolenie na osobitné užívanie vôd


 Žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na realizáciu vodnej stavby - studne


 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie mestskej komunikácie (MK)


 Žiadosť o určenie dopravného značenia na pozemnej komunikácii


 Žiadosť o uzávierku miestnej komunikácie


 Žiadosť o vydanie povolenia k zriadeniu vjazdu/pripojenie z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť podľa § 3b zákona číslo 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov


 Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu


 Prehlásenie - vzdanie sa odvolania


 Oznámenie - údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušiaDokumenty potrebné pre žiadosť na opatrovateľskú službu

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 Zdravotný nález na účely konania o sociálnych službách (lekársky posudok)

 Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie opatrovateľskej služby


Dokumenty potrebné pre žiadosť na posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu

 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 Zdravotný nález na účely konania o sociálnych službách (lekársky posudok)