Mestská polícia

MESTSKÁ POLÍCIA VRÚTKY
Námestie S. Zachara 4
038 61 Vrútky

 

Tel.: 043 / 4286 426 (mobil 0948 159 159) - stála služba

 

Služba občanom je zabezpečená nepretržite,
24 hodín denne.

 

UPOZORNITE NÁS NA PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ!: Na e-mailovú adresu msp@vrutky.sk nám môžete zasielať rôzne podnety o páchaní protispoločenskej činnosti. Oceníme aj vami vyhotovené fotografie, alebo krátke videá protiprávnych skutkov.

 

Náčelník MsP: Emil Masnica
e-mail: emil.masnica@vrutky.sk

 

 


 • ŠTRUKTÚRA MESTSKEJ POLÍCIE

 • MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

 • CHRÁNENÁ DIELŇA - CHRÁNENÉ PRACOVISKO

 • PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

 • KONTAKTY
 •  


  Legislatívne postavenie mestskej polície vychádza zo zákona SNR č. 564/1991Zb o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

   

  Mestská polícia plní úlohy najmä na úsekoch:

  • ochrany verejného poriadku
  • boja proti páchaniu delikvencie na území mesta Vrútky
  • zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
  • odhaľovania a objasňovania priestupkov.

   

  Kompetencie mestskej polície

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím a to s využitím pultu centrálnej ochrany a kamerového systému mesta;
  • dbá o ochranu životného prostredia v meste;
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach;
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora;
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom (zákon o priestupkoch) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej - dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon;
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii;