Verejná vyhláška - oznámenie a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť TURVOD, a.s. podala dňa 13.2.2014 na OÚ Martin návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja "Lipovec - studňa". Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. OÚ Martin ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3.4.2014 (štvrtok) o 10.00 hod., so stretnutím pozvaných na MsÚ v Martine, na 3. poschodí, č. dverí 310. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.