Kritéria pre posudzovanie žiadostí na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti

Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ Vrútky predkladá na rok 2014 nové kritériá pre posudzovanie žiadostí na poskytovanie dotácií v sociálnej oblasti.
Bližšie informácie prinášame v prílohe.