Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Firma BRA-VUR, a.s., v zastúpení JANG, s.r.o. podala dňa 12.4.2012 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia "Rozšírenie dobývacieho priestoru nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky - Lipovec" na pozemkoch v katastrálnom území Vrútky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 3.6.2013 o 10.00 hod.

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pri koníkoch v Košťanoch nad Turcom pod názvom: Leto v sedle - v dňoch 15.júla - 19.júla 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Obmedzené fungovanie pokladne na MsÚ vo štvrtok 9.5.2013

Oznamujeme Vám, že vo štvrtok 9.5.2013 bude na ulici Matušovičovský rad prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu údržby elektrického zariadenia, a preto v čase 8.00 - 12.00 hod. nebude otvorená ani pokladňa na MsÚ.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 7.5.2013 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Informácia o MsZ zo dňa 24.4.2013

Plánované mestské zastupiteľstvo dňa 24. 04. 2013 bolo z dôvodu neuznášaniaschopnosti poslaneckého zboru ukončené primátorom mesta, ktorý podľa §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a §17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach zvolá nové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Termín nového zasadnutia Mestského zastupiteľstva ako aj pozvánka budú zverejnené a zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.

 

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v utorok 30. apríla 2013 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Pozvánka na aprílové zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v stredu 24.4.2013 o 8:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie - začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Celý text verejnej vyhlášky si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

ZMENA TERMÍNU aprílového zasadnutia MsZ

Plánované mestské zastupiteľstvo dňa 16. 04. 2013 bolo z dôvodu neuznášaniaschopnosti poslaneckého zboru ukončené primátorom mesta, ktorý podľa §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a §17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach zvoláva nové zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 24. 04. 2013 o 08:00 hod.

 

Syndikovať obsah