Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník, Mesto Martin, v zastúpení splnomocneného zástupcu Stavba od A po Z, s.r.o., podal dňa 05.06.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Šport park Pltníky, I. etapa“. Mesto Vrútky ako vecne príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.júla 2019 08:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2019 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za porozumenie.

 

Výluka na trati Handlová - Chrenovec s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 1.7. - 2.7. 2019 (pondelok - utorok) a 3.7. - 4.7. 2019 (streda - štvrtok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.20 (resp. 7.30) - 14.35 hod. na traťovom úseku: Handlová - Chrenovec a Chrenovec - Prievidza.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 4.7.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Dotazník pre zistenie požiadaviek občanov na kvalitu poskytovaných služieb v MHD Martin

Vážení cestujúci, za účelom skvalitnenia cestovania v MHD Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek občanov na kvalitu služieb a ich dôležitosť v MHD. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v rámci spracovania "Plánu dopravnej obslužnosti mesta Martin". Získané výsledky a závery budú aj pomocným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v mestskej hromadnej doprave. Dotazník je anonymný.

Festival Jazernica v obci Jazernica

Pozývame Vás na jazzové podujatie Festival Jazernica, ktorý sa uskutoční 6.júla 2019 v KD obce Jazernica. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019, kliknite tu.

 

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS) - štatistika

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie (EÚ) číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008. Cieľom zisťovania EHIS je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31.

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonávania prevádzkových činností na VTZ vysokotlakového plynovodu

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., prevádzka Žilina, si dovoľuje informovať vlastníkov pozemkov o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok v ich osobnom vlastníctve. V zmysle platnej legislatívy je spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. povinná vykonávať pravidelné kontroly svojich plynárenských zariadení. Pracovníci, vykonávajúci práce v rámci údržby, merania, kontroly tesnosti stavu plynovodu v správe majetku SPP - distribúcia a.s. v mesiacoch jún až august 2019 budú vstupovať na pozemky, ktorými VTL plynovod prechádza.

Syndikovať obsah