Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 8.4.2022 a 14.4.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o odvolaniach účastníkov konania podaných proti rozhodnutiu mesta Vrútky č. sp.: 206/2021/Tk zo dňa 25.5.2021, ktorým bola povolená stavba: „Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky“ súp. č. 2813 na pozemku parc. KN-C č. 1233/4 k.ú. Vrútky a to zamietnutím a následným potvrdením povolenia stavby.

Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu

Ministerstvu dopravy a výstavby SR, sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií, bol doručený rozklad proti rozhodnutiu č. 07247/2022/SCDPK-23198 zo dňa 23.02.2022, ktorým bolo povolené do 31.12.2027 časovo obmedzené predčasné užívanie niekoľkých stavebných objektov stavby: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany od spoločnosti KORADOOR, Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom a.s., Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica.

Harmonogram jarného mobilného zberu papiera a jedlých olejov

Zverejňujeme harmonogram jarného mobilného zberu papiera a jedlých olejov organizovaného firmou Brantner Fatra s.r.o.

 

Zbierka na pomoc utečencom z Ukrajiny v CVČ DOMINO

CVČ DOMINO organizuje zbierku pre utečencov z vojnou skúšanej Ukrajiny v termíne od 28. marca 2022 do 8. apríla 2022 každý deň v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. Bližšie informácie aj zoznam potrebných vecí si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 25. marca 2022 10:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Záverečný účet mesta za rok 2021

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2021 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a predvolanie na konanie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom SLOVENERGY, s.r.o., M.R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO 44172087, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad zmysle platnej legislatívy žiadosť o umiestnenie stavby: „14283 Vrútky – Sekaniny, rozšírenie NNK“, umiestnených na pozemkoch k.ú. Vrútky.

Výzva RÚVZ Martin ubytovateľom vojnových utečencov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, aby dodržiavali pokyny na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 uvedené v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah