Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.10.2016 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o prerušení dodávky tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu havárie horúcovodného privádzača na ul. Lipová, bude dňa 11.10.2016 (utorok) v čase od 8:00 hod. prerušená dodávka tepla pre odberateľov v Priekope a vo Vrútkach. Predbežne bude odstávka trvať cca. do 20:00 hod. Za pochopenie ďakujeme.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Deň seniorov

Mesto Vrútky v spolupráci s poslancom MsZ Michalom Kuricom Vás pozývajú na koncert v rámci mesiaca úcty k starším.
Kedy a kde? 16. októbra 2016 (nedeľa) o 15. h. v Kine 1. máj.
Vstup je voľný
.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať a požičať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu a výpožičky nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch prenájom a výpožička.

 

Osobnosti ocenené počas Dní mesta 2016

Počas tohtoročných Dni mesta boli ocenené nasledovné osobnosti: Čestný občan mesta Vrútky: prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc. , Cena mesta Vrútky Alexander Korda- In memoriam, Cena mesta Vrútky Mgr. Milan Tuma- In memoriam, Cena primátora mesta Mgr. art. Andrej Hrnčiar, Cena primátora mesta MUDr. Dušan Zibolen, Pamätný list ZDRUŽENIE RÁDIOAMATÉROV A TECHNIKOV RÁDIOKLUBU OM3KFV VRÚTKY.

 

Jesenné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného upratovania vo Vrútkach.

 

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 23.9.2016 o 10:00 hod. v Sobášnej sieni MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2016“

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2016“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah