Prevádzka mobilného odberového miesta medzi vianočnými sviatkami

Dovoľujeme si Vás informovať, že Mobilné odberové miesto na antigénové testovanie v telocvični ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach bude v prevádzke medzi sviatkami v nasledovných pracovných dňoch:
Pondelok, 28.12.: 12:00 - 20:00 hod.
Utorok, 29.12.: 12:00 - 20:00 hod.
Streda, 30.12.: 12:00 - 20:00 hod.
Štvrtok, 31.12.: 12:00 - 20:00 hod.
UPOZORNENIE!!!
POSLEDNÝ ODBER JE KAŽDÝ DEŇ O 19:30 hod.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - byt v bytovom dome

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie zmluvy na predaj predmetu súťaže: byt v bytovom dome. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, ako príslušný orgán v zmysle platnej legislatívy určuje lesný celok Martinské hole. Lesný celok tvoria pozemky nachádzajúce sa v obvode hraníc lesného celku. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Od 19. decembra 2020 platí zákaz vychádzania

Vláda SR schválila 16.12.2020 uznesením č. 804 zákaz vychádzania pre obdobie 19. decembra 2020 - 10. januára 2021 s nasledovnými výnimkami:

Od pondelka 21. decembra 2020 bude MHD v sobotňajšom režime

Dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na vyhlásený zákaz vychádzania budú od pondelka 21. decembra 2020 aj v pracovných dňoch spoje mestskej hromadnej dopravy premávať v režime sobota. Opatrenie je predbežne prijaté minimálne do 10.1.2021, avšak môže byť predĺžené na základe rozhodnutí štátnych orgánov (obmedzenie voľného pohybu osôb), o čom budeme v predstihu informovať. Prevádzkovateľ MHD SAD Martin bol požiadaný, aby zabezpečil pre dopravu do zamestnania aj posilové spoje v režime ako počas apríla 2020.

 

Vývoz komunálneho odpadu počas Vianočných sviatkov a prelomu kalendárneho roka

Upozorňujeme občanov na zmenu vývozu komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prelomu kalendárneho roka:
25. decembra 2020 – Prvý sviatok vianočný - vývoz bude realizovaný nasledujúci deň, t.j. 26.12.2020
1. januára 2021 – Nový rok - vývoz bude realizovaný nasledujúci deň, t.j. 2.1.2021

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Vrútky, podal na Obec Lipovec dňa 04.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Stavebné úpravy chodníka na ul.Karvaša a Bláhovca – úsek od rázcestia I/18 po ulicu Poľná“ na pozemkoch k.ú. Vrútky. Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

Dňa 10.12.2020 bola na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie, doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., Bratislava. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy zasiela na zaujatie stanoviska zákona správu o hodnotení navrhovanej činnosti.

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 21.12.2020 do 08.01.2021 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je piatok 18.12.2020 - od 08:00 do 12:00 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od pondelka 11.1.2021. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam so základnými informáciami o zatvorení Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah