Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine v súlade s platnou legislatívou odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 km od hranice lesného pozemku) na území okresov Martin a Turčianske Teplice od 24.augusta 2017 13:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka - 73. výročie SNP vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva 25. augusta na spomienku 73. výročia SNP
o 10.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Strieľa celá rodina 2017

Slovenský strelecký zväz, Matica Slovenská a partneri Vás pozývajú na podujatie Strieľa celá rodina 2017. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke a plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ PETRONIUS REFINERY, s. r. o., Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, doručil dňa 10.08.2017 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, zámer navrhovanej činnosti „Inovácia produktu v novozaloženej prevádzkarni spoločnosti PETRONIUS REFINERY“. Viac informácií o navrhovanom zámere si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“

Mesto Vrútky vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“ na odkúpenie budovy Denného centra č. súpisné 3211 s pozemkom, na ktorom stojí p.č. KN C 272, zast. pl. a nádvoria o výmere 208 m2. Budova sa nachádza v centre mesta, minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je 220.000,- EUR. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Výluka na trati Chrenovec – Remäta

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 14.-25. augusta 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Chrenovec - Remäta. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania, firma Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu vysokých teplôt v tomto 31. týždni bude vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 4:00 hod. rannej. Odpad je potrebné si vyložiť večer pred dňom vývozu.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Syndikovať obsah