Pozvánka na jarnú brigádu

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

 

Zbierka na pomoc utečencom z Ukrajiny v CVČ DOMINO pokračuje

CVČ DOMINO pokračuje v organizovaní zbierky pre utečencov z vojnou skúšanej Ukrajiny aj v tomto týždni až do do 8. apríla 2022, každý deň v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. Bližšie informácie aj zoznam potrebných vecí si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Bc. Evou Zibolenovou, Turčianske Kľačany 430, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO 37404881, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Technická infraštruktúra – IBV Vrútky“, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy povoľuje umiestnenie predmetnej stavby.

Verejná vyhláška - oznam o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 12.4.2013 poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Júliusovi Kubošníkovi, v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2021, zverejňuje ponuku záujemcom na nadobudnutie. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1. apríla 2022 od 12:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

XXVI. ročník Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky Vás pozýva na koncerty v rámci XXVI. ročníka Vrútockej hudobnej jari v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácii nájdete v priloženom plagáte.

 

Schválené dotácie na šport, kultúru, sociálne veci a školstvo na rok 2022

V zmysle VZN č. 7/2019 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry, sociálnych vecí a školstva nasledovne:

 

v oblasti športu:
* HK KOMETA Vrútky 5500 €
* Active Kids 1200 €
* TJ Sokol Vrútky 500 €
* PVK Vrútky 2500 €
* FK Attack Vrútky 2000 €
* TJ Lokomotíva Vrútky 2000 €
* Tenis klub Vrútky 1000 €

 

Veľkonočná výstava patchworku a šperkov

Mesto Vrútky pozýva na veľkonočnú výstavu patchworku a šperkov s otvorením dňa 1. apríla 2022 o 17:00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácií o podujatí nájdete v plagáte.

 

Syndikovať obsah