Verejná vyhláška - doručenie výzvy

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, doručuje spoločnosti M&M Stavební SK s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina 010 01, výzvu mesta Vrútky zo dňa 14.1.2019. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.2.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zániku mandátu poslancov a o nastúpení náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MsZ vo Vrútkach

Primátor mesta Vrútky, Mgr. Branislav Zacharides, oznamuje, že s účinnosťou ku dňu 31.01.2019 zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach p. Dušana Chrastinu a mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach Ing. Mgr. Anny Svitekovej, a to z dôvodu ústneho vzdania sa mandátu spraveného do zápisnice z Mestského zastupiteľstva.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.
 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o odvolaniach účastníkov konania, podaných proti rozhodnutiu mesta Turany zo dňa 11.7.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: diaľnica "D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Oznam o obmedzenej dodávke tepla v meste Vrútky

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy hlavného napájača horúcovodu bude dňa 1.2.2019 v čase od 8:00 do 22:00 obmedzovaná dodávka tepla v meste Martin a Vrútky. Zníženie parametrov vykurovacej vody v horúcovode pocítia najviac odberatelia vo Vrútkach, Priekope a mestskej časti Košúty a Ľadoveň.

 

CVČ Domino - podujatia vo februári 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 09.01.2019 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby športovo rekreačného areálu -“Šport park Pltníky“. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 15.02.2019 (piatok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Vrútky m.č. 209 s následnou návštevou stavby.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať, predať a vypožičať nehn. majetok vo vlastn. mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu, predaja a vypožičania nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Syndikovať obsah