Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky podalo dňa 24.09.2018 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť na predĺženie platnosti stavebného povolenia a zároveň žiadosť na zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Vrútky, ul. Karvaša – Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie“. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o zmene stavby pred dokončením.

CVČ Domino - podujatia v novembri 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 23.10.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Komplexné zhodnotenie volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018

Ak máte záujem oboznámiť sa s komplexným zhodnotením volebného programu primátora a poslaneckého zboru mesta Vrútky za volebné obdobie 2014 – 2018, pozrite si nasledujúci dokument.

 

OZNAM PRE KANDIDÁTOV V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútocké zvesti, termín uzávierky je 24. október 2018. Kontakt do redakcie: Bc. Miriam Migátová, tel. 0908 124 492, miriam.migatova@vrutky.sk.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - porucha

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že od: 12.10.2018 08:15 hod. bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 6215674 EIC 24ZSS6215674000X (Sv. Cyrila a Metoda , Vrútky) z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Jesenné koncerty počas mesiaca úcty k starším

Mesto Vrútky Vás pozýva na jesenné koncerty pri príležitosti mesiaca úcty k starším: hudobno-zábavný program, kde vystúpia Martin Jakubec s Božankou a ďalším koncertom je hudobno-zábavný Gala večer s Martou Križanovou, Oľgou Wágnerovou a skupinou LÚČ, ktorý bude moderovať Števo Hruštinec.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch: prenájom1 | prenájom2.

 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu POH Žilinského kraja

Zverejňujeme záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020. Prečítajte si sprievodný list aj záverečné stanovisko k uvedenému dokumentu.

 

Syndikovať obsah