Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 2.9.2021 a 3.9.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka - 77. výročie SNP vo Vrútkach

V piatok 27. augusta 2021 si pripomenieme 77. výročie Slovenského národného povstania o 09.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO 51 960 192, zastúpená Ing.Jurajom Buchom, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podala dňa 19.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Bytový dom JAVORKA II", na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie pod č.2052/2020-Dob zo dňa 08.01.2021. Mesto Vrútky, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

Výstava obrazov Ateliéru Vladimíra Báthoryho

Mesto Vrútky si Vás dovoľuje pozvať na práve prebiehajúcu výstavu obrazov Ateliéru Vladimíra Báthoryho, ktorá je umiestnená v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach a potrvá do 14. septembra 2021. Prikladáme aj informačný plagát.

 

CVČ Domino - ponuka záujmových krúžkov pre školský rok 2021/2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2021/2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.

Nájdime osobnosť Žilinského kraja 2021

Žilinský samosprávny kraj hľadá osobnosti, ktoré svojou činnosťou pozitívne ovplyvnili životy ľudí v okolí a svojim úsilím častokrát reprezentujú náš kraj doma i v zahraničí. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení. Nominujte aj vy osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí. Tohtoročné tipy na najvyššie krajské ocenenie môžete podávať do 31. augusta 2021. Propagačný plagát si môžete pozrieť na priloženom odkaze.

Separujeme kuchynský odpad

Od júla tohto roku zabezpečuje Mesto Vrútky pre svojich obyvateľov separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Pre tento účel boli rozmiestnené po meste 240 l hnedé nádoby s príslušným označením KUCHYNSKÝ ODPAD. Nádoby sú vysypávané každú stredu. Za prvý mesiac dokázali domácnosti vyseparovať 2,57 t tohto druhu odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, odkiaľ by metán z hnijúcich zvyškov potravín znečisťoval ovzdušie.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 19.8.2021 a 25.8.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - Oznámenie o zaslaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Dňa 11.08.2021 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Vrútky - Dubná Skala, zmena stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia“ od navrhovateľa Eurovia - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 01 Košice.

Syndikovať obsah