Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 19.6.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstava kaktusov, sukulentov, lastúr a motýľov

Mesto Vrútky a Spolok priateľov kaktusov Vrútky Vás pozývajú na
Výstavu kaktusov, sukulentov, lastúr a motýľov spojenú s výstavou hornín a minerálov v termíne 5.6. - 8.6. 2018 v Kultúrnej sále Kriváň.
Otvorenie výstavy bude v utorok 5.6. 2018 o 14,00 hod.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Strečno, doručil dňa 3.5.2018 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce (ÚPN - O)Strečno, návrh". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018 kliknite tu.

 

CVČ Domino - podujatia v júni 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo výstavby a dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2018 (pondelok) o 9:30 hod. so stretom pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany.

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba FTTH Vrútky“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa.

Syndikovať obsah