Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh mesta Martin a začal územné konanie s rozhodnutím povoliť umiestnenie stavby "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente a mape.

 

Detská fašiangová veselica

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie Detská fašiangová veselica dňa 3. februára (piatok) od 16.00 hod. do Kultúrnej sály Kriváň. Pre viac informácií si pozrite plagát.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu

Mesto Vrútky v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: budova Denného centra vo Vrútkach (Klub dôchodcov), Kalocsaya ul. č. 12 vo Vrútkach na prízemí 1 miestnosť o veľkosti 16 m2 - obchodný, príp. skladový priestor. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Martin, podalo na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente a mape.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 26.1.2017 v čase 7:30-12:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.1.2017 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. v zastúpení doručil Ministerstvu životného prostredia SR v zmysle platnej legislatívy oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

VÝSLEDKY XXXVI. ROČNÍKA SILVESTROVSKÉHO BEHU

Dňa 31.12.2016 sa uskutočnil 36. ročník Silvestrovského behu. V mrazivom počasí úspešne do cieľa dobehlo 122 pretekárov. Výsledky podľa jednotlivých kategórií nájdete v tomto odkaze:

http://www.kk-sporttiming.com/pretek-306/silvestrovsky-beh-zdravia-36-ro...

FOTOGALÉRIA:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1153512101370508.1073742035.13...

 

Syndikovať obsah