Koncert hudobnej skupiny Kollárovci

Mesto Vrútky vás pozýva na koncert hudobnej skupiny Kollárovci. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 kliknite tu.

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Knižnica Hany Zelinovej bude mať nové knižné tituly vďaka Fondu na podporu umenia

Mestská knižnica Hany Zelinovej sa zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Zámerom projektu je nákup knižného fondu pre všetky čitateľské kategórie.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle platnej legislatívy, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Divadelné podujatie: Chcela by som letieť...

Mesto Vrútky Vás na divadelné predstavenie Tanečného divadla ATak: Chcela by som letieť... Viac informácií si môžete prečítať na plagáte.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“

Mesto Vrútky vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“ na odkúpenie budovy Denného centra č. súpisné 3211 s pozemkom, na ktorom stojí p.č. KN C 272, zast. pl. a nádvoria o výmere 208 m2. Budova sa nachádza v centre mesta, minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je 220.000,- EUR.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle platnej legislatívy, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle platnej legislatívy, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah