Vrútocký kotlík - preteky vo varení kotlíkového gulášu

Srdečne pozývame, už túto sobotu 17.8.2019 sa uskutoční 11. ročník VRÚTOCKÉHO KOTLÍKA (pretekov vo varení kotlíkového gulášu). Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník Mesto Martin, podal dňa 31.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: „Zlepšenie základnej technickej infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine“. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, v zmysle platnej legislatívy, oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na deň: 28.08.2019 (utorok) o 08:30 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade vo Vrútkach č. dv.

Výluka na trati Chrenovec - Prievidza s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 6.8.2019 (utorok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.30 - 14.35 hod. na traťovom úseku: Chrenovec - Prievidza. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 2.augusta 2019 06:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o obmedzenej prevádzke mestského úradu

Oznamujeme občanom, že dňa 25.7.2019 od 7:15 hod. do 13:00 hod. bude na MsÚ Vrútky odstavená elektrická energia. Z toho dôvodu bude obmedzená prevádzka úradu. Kompletný oznam nájdete v prílohe.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 25.7.2019 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznam o celozávodnej odstávke spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla v dňoch 23.8.-26.8.2019 podľa harmonogramu, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami v prílohe.

 

Výluka na trati Handlová - Remäta s náhradnou autobusovou dopravou

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že dňa 17.7.2019 (streda) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase 7.35 - 10.20 hod. na traťovom úseku: Handlová - Remäta. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh, v zmysle platnej legislatívy prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení stavby: "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina".

Syndikovať obsah