Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Oznamenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie pre údržbu elektrického zariadenia takto:

6. 5. 2013
od 8. do 12. hod. – Ul. Karvaša a Blahovca, Hlboká, osada Fatra, osada Grúň, osada Háj

7. 5. 2013
od 8. do 12. hod. – Ul. Karvaša a Blahovca, Hájska

9. 5. 2013
od 8. do 12. hod. – Matušovičovský rad, Čachovský rad, Južná, Martinská, Ružový dvor

Informácie pre uchádzačov o externé bakalárske štúdium v odbore ETIKA

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka prostredníctvom detašovaného pracoviska na Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa štúdium aplikovanej etiky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

V dňoch od 1. apríla 2013 do 31. mája 2013 Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pod názvom: Turcom krížom-krážom v dňoch 19.augusta - 23.augusta. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Pozvánka - 68. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva 11. apríla 2013 na spomienku 68. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam - Mestská knižnica H. Zelinovej

Milí čitatelia,

knižnica bude v piatok 5. apríla 2013 otvorená do 15.30 hod. z dôvodu prípravy Andersenovej noci.

Ďakujeme za porozumenie

 

Andersenova noc 2013

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktorého vznik sa datuje od roku 2000, keď knihovníčky v Uherskom Hradišti zorganizovali pre deti celonočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v ich knižnici.

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 V zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Prenájom nehnuteľného majetku mesta:

Syndikovať obsah