Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 08.02.2021 začal konanie v zmysle platnej legislatívy o dodatočnom povolení stavby. Dňa 17.03.2021 Martina Hrušková, Pavol Hruška, Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky, podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov žiadosť o dodatočné povolenie stavby: Záhradná chata, parc.č. KN-C 1046/14 v k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Maroš Klabník, PhD., Matúša Dulu 4924/46, 036 08 Martin v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alžbetou Klabníkovou, M.Dulu 4924/46, 036 08 Martin podal dňa 26.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Rodinný dom“ v spojenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení tejto stavby.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 10.9.2021 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 150. výročie výstavby Košicko - bohumínskej železnice a 766. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok

Stavebník BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, podal dňa 04.08.2021 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných

Martinský bicyklový deň 2021

Mesto Vrútky si Vás dovoľuje pozvať na 22. ročník cyklopodujatia Martinský bicyklový deň s témou: "Sadaj na bicykel a poď nami na slivkové gule!", ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. septembra o 9,20 hod. so štartom vo Vrútkach - oddychová zóna pri mestskom úrade. Viac informácií o podujatí nájdete v plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať a prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Dňa 30.08.2021 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OZ Žilina“) doručené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. OU Žilina zaslal návrh strategického dokumentu, ktorý je v zmysle platnej legislatívy predmetom povinného hodnotenia.

Režim MHD od 2. septembra 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že MHD bude od štvrtka 2. septembra 2021 pokračovať v prázdninovom režime. Bližšie informácie sú dostupné na nasledovnom odkaze.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník – BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina IČO: 51 960 192 v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podal dňa 28.07.2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Bytový dom Javorka II“ v rozsahu stavebného objektu „SO 03 - Obslužné komunikácie a spevnené plochy a SO 04 - Parkoviská osobných vozidiel“ v stavebnom konaní. Mesto Vrútky, ako špeciálny stavebný úrad príslušný v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení stavby.

Syndikovať obsah