Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 26.10.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách v k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška-pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov spoločnosť Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 30.06.2021 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, Vrútky.

Verejná vyhláška- oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

Dňa 10.12.2020 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať a prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej pre čitateľov pripravila knižné novinky, v ktorých môžete zažiť drámu, lásku, strach i napätie. Nech sa páči, ste u nás srdečne vítaní!

 
Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky v mesiaci jún

Z dôvodu dobre sa vyvíjajúcej epidemiologickej situácie rozširuje Mestský úrad Vrútky svoje pokladničné hodiny v mesiaci jún 2021. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021, kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Róbert Stráňava, Horná 8, 038 61 Vrútky, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 31.03.2021 žiadosť o stavebné povolenie na rodinný dom - prístavba a stavebné úpravy, na pozemku KN-C 1171/2,3 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 16.06.2021 /streda/ o 13,30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby.

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pod názvom: "Turcom krížom - krážom" - v dňoch 16.augusta - 20.augusta 2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Zmena vývozu mobilného zberu papiera a jedlých olejov a tukov

Oznamujeme občanom, že plánovaný mobilný zber papiera a jedlých olejov a tukov v dňoch 24.5.- 28.5.2021 sa mení na dni 2.6.-4.6.2021 podľa tabuľky v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah