Oznam o zmene otváracích hodín v mesiaci september v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiaci september v dňoch 7.9.-21.9.2018 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za porozumenie.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 21.9.2018 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 763. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.
Program tohtoročných osláv Dní mesta Vám prinášame v priloženom plagáte. Prihlásenie trhovníkov je možné telefonicky u pani Mgr. Figurovej
na tel. č.: 043/4241816, 0917 352 523.

 

CVČ Domino - podujatia pre školský rok 2018/2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť pre školský rok 2018/2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacích konaní pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka - 74. výročie SNP vo Vrútkach

Mesto Vrútky Vás pozýva 28. augusta na spomienku 74. výročia SNP
o 10.00 hod. pri pomníku pred Mestským úradom vo Vrútkach.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 27.8.2018 v čase 8:00 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Dňa 11.7.2018 mesto Turany, ako určený stavebný úrad, vydalo rozhodnutie č. SÚ-382/1/2018, v ktorom navrhovateľovi, mestu Vrútky, povolilo umiestnenie stavby "IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003". V zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že niektorí účastníci konania sa proti uvedenému rozhodnutiu v zákonnej lehote odvolali. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah