Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Referát správy bytov Mesta Vrútky upozorňuje žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, že lehota podania na zaradenie do poradovníka na rok 2021 končí 31.10.2020. Daný termín je platný aj pre žiadateľov na obnovu žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

 

Zmena úradných hodín na MsÚ Vrútky počas doby trvania núdzového stavu

Počas doby vyhláseného núdzového stavu sú na MsÚ Vrútky od 5.10.2020 upravené hodiny pre styk s verejnosťou podľa tabuľky v priloženom dokumente.

 

Opatrenia zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 1. októbra 2020

Na základe vyhláseného núdzového stavu a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Martin zasadal vo štvrtok 1. 10. 2020 Krízový štáb Mesta Vrútky aj za účasti zástupcov Okresného úradu Martin a riaditeliek vrútockých škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Na základe poskytnutých informácií a zverejnených opatrení ÚVZ a nariadení vlády sa na obdobie trvania núdzového stavu prijímajú nasledovné opatrenia:

 

Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č.1/2020

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 28.9.2020 (7:30-16:00 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Jesenný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Bezplatné cestovanie v MHD Martin a vybavenie novej dopravnej karty SAD Žilina bez poplatkov

Ako už býva každoročným zvykom do Európskeho týždňa mobility, ktorý sa tento rok koná od 16. do 22. septembra 2020, sa opäť zapája spoločnosť SAD Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Cieľom je povzbudiť obyvateľov, aby si vyskúšali mobilitu prostredníctvom autobusov, ktoré sú dostupné v daných obciach a mestách a uvedomili si, že dnešnou jedinou vhodnou možnosťou prepravy nie sú len samotné autá. Za odmenu si počas tohto týždňa budú môcť cestujúci vybaviť novú dopravnú kartu úplne ZADARMO, ktorá od 01.

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 22.9.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Obec Stráňavy, Obecný úrad Stráňavy, Májová č. 336 , 013 25 Stráňavy, doručil dňa 14.09.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce Stráňavy".

Syndikovať obsah