CVČ Domino - podujatia v decembri 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac december 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Mesto Vrútky úspešne ukončilo projekt: Účelová dotácia na informačnú tabuľu

Žilinský samosprávny kraj z rozpočtu ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017 poskytol pre Mesto Vrútky na základe výzvy ŽSK číslo: 3/2017, program výzvy: Regionálny rozvoj, podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra účelovú dotáciu na informačnú tabuľu označujúcu vstup do mesta Vrútky.
Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2018-2020

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky na obdobie rokov 2018-2020.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozor - zmena vychádzania Vrútočana

Uznesením č. 82/2017, ktoré prijali poslanci MsZ na rokovaní z 12. 9. 2017, sa zmenil vydavateľ, ktorým je týždenník MY Turčianske noviny. Vrútočan bude vychádzať v týždenníku raz mesačne ako dvojstranová príloha. Svoje príspevky môžete aj naďalej posielať na adresu: vrutocan@vrutky.sk, avšak inzercia už nie je možná. Aktuálne vydanie prílohy Vrútočan v týždenníku MY si bude možné vyzdvihnúť od stredy 6. decembra v Mestskej Knižnici Hany Zelinovej.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o odstávke ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 25.11.2017 (sobota) nebude vo Vrútkach v čase od 7:00 – 24:00 dodávka ÚK a TÚV z dôvodu opravy hlavného privádzača.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle platnej legislatívy, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Prieskum spokojnsti s autobusovou dopravou SAD Žilina a.s.

V mesiaci november 2017 prebieha prieskum, ktorý by mal zistiť dôvody, prečo obyvatelia územia, ktoré obsluhuje SAD Žilina a.s. používajú prímestskú autobusovú dopravu alebo naopak radšej používajú individuálnu dopravu osobným autom, prípadne iné druhy dopravy. Všetky potrebné informácie a možnosť zapojiť sa do prieskumu vyplnením dotazníka nájdete na tejto adrese.

 

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2017 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách. Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotných príkladov záujmu o skvalitnenie života v miestnej komunite.

Syndikovať obsah