Otvárací koncert Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky Vás dňa 8.4.2018 pozýva na otvárací koncert XXIV. ročníka Vrútockej hudobnej jari v podaní zoskupenia mladých umelcov Le nuove musiche. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas marca bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Schválené dotácie v oblasti školstva pre rok 2018

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií, komisia školstva MsZ Vrútky pre rok 2018 rozdelila dotácie nasledovne :

1. SOŠD, Zelená 2, Martin – Priekopa – 200,- EUR
2. SRRZ pri MŠ Fr. partizánov, Vrútky – 2000,- EUR
3. OZ Múdra Sova M.R. Štefánika1, Vrútky – 900,- EUR
4. OZ Centrum enviromentálnej výchovy Turiec, Severná 6, Martin – 2 000,- EUR

 

Schválené dotácie v oblasti športu pre rok 2018

V zmysle VZN Mesta Vrútky č. 9/2015 o poskytovaní dotácií a odporúčania komisie školstva, mládeže a športu pri MsZ vo Vrútkach, doložených dokladov podľa uvedeného VZN, boli dotácie rozdelené nasledovným subjektom:
1. Spoločnosť Parkinson Slovensko, reg. klub, Kalocsaya 12, Vrútky – 100,- EUR
2. PVK, Horná 5377,Vrútky – 2200,- EUR
3. TJ Sokol, Kalocsaya 4, Vrútky – 1700,- EUR
4. HK Kometa Vrútky, Nábrežná 3466/4, Vrútky – 3 500,- EUR
5. TJ Lokomotíva Vrútky, Švermova 110, Vrútky – 1 500,- EUR

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s.r.o., Prievidza, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 14.2.2018 žiadosť o stavebné povolenie pre „Novostavba nájomných bytov – 38 BJ Vrútky“. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval žiadosť stavebníkov a po preskúmaní žiadosti rozhodol o povolení tejto stavby.

Schválené dotácie v oblasti kultúry pre rok 2018

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta v oblasti kultúry schválené finančné dotácie pre rok 2018 nasledovne:

* Turčianske čriepky 450 eur
* Združenie Brána Turca 1300 eur
* Spolok priateľov kaktusov 300 eur
* eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 500 eur
* Ženská spevácka skupina Hradisko 2000 eur
* Miestny odbor Matice slovenskej Vrútky 450 eur

 

Dotácie v sociálnej oblasti pre rok 2018

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií, sociálna komisia MsZ Vrútky pre rok 2018 rozdelila dotácie nasledovne:

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Dom nádeje o.z. – 500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska Vrútky – 500,-€
- Žena v tiesni občianske združenie – 500,-€

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v Kine 1. máj vo štvrtok 8. marca 2018 o 16:00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánky na Deň otvorených dverí a zápis do 1.ročníka v Spojenej škole na ulici M.R.Štefánika

Spojená škola na ulici M.R.Štefánika 1 vo Vrútkach srdečne pozýva na Deň otvorených dverí a tiež na Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť KORVEL s.r.o. , Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“ - novostavba, na pozemku KN-C 3365/1, 3365/9 v k.ú. Vrútky. Uvedeným dňom začalo stavebné a územné konanie spojené so stavebným konaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah