Upozornenie na zvýšený výskyt smogu

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na zvýšený výskyt smogu s platnosťou od 23.1.2018 v čase od 2:00 až do odvolania.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 26. januára 2018 v čase 8:00-14:00 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Knižnica Hany Zelinovej má 285 nových knižných titulov

Mestská knižnica Hany Zelinovej knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie.
Mestská knižnica Hany Zelinovej sa v máji 2017 zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Knižnica získala dotáciu vo výške 2 300 eur s povinnou 5 % spoluúčasťou.

Ponuka práce - Strečno

Milí občania, spoločnosť PROPLUSCO Vám ponúka prácu na hlavný pracovný pomer pri Žiline. Ponúkame prácu výhradne pre mužov. Veľmi zaujímavé platové ohodnotenie od 850,00€. Doprava je plánovaná v blízkej budúcnosti zadarmo z Martina. V prípade záujmu volajte ihneď na telefónne číslo 0903 448 662.

 

CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v januári 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, podal v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie povolenia na dopravnú stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" v rozsahu stavebných objektov a inžinierskych sietí. Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh mesta Vrútky a rozhodol o zmene využitia územia na plochu: "Oddychové zóny a drobný mobiliár". Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky podalo na obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad", miesto stavby: nábrežie rieky Turiec - parcela č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah