Nájdime osobnosť Žilinského kraja 2020

Žilinský samosprávny kraj hľadá osobnosti, ktoré svojou činnosťou pozitívne ovplyvnili životy ľudí v okolí a svojim úsilím častokrát reprezentujú náš kraj doma i v zahraničí. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení. Nominujte aj vy osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí. Tohtoročné tipy na najvyššie krajské ocenenie môžete podávať do 31. augusta 2020. Propagačný plagát si môžete pozrieť na priloženom odkaze.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla v dňoch 18.8.-20.8.2020 podľa harmonogramu, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami v prílohe.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 12.8.2020 a 13.8.2020 (7:45-15:45 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Zmena cestovného v MHD od 1. augusta 2020

Od 1.augusta 2020 sa určujú nové maximálne sadzby v mestskej pravidelnej preprave osôb v mestách Martin, Vrútky a v obciach Bystrička, Lipovec a Turčianske Kľačany. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctva mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, OSZP, úsek ŠVS, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA/SEA, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 29.7.2020 (7:30-15:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Informácia o predkladaní návrhov na ocenenie osobností a kolektívov

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné predložiť do 7. 8. 2020 písomne na mestský úrad - referát kultúry a tlače, resp.

Oznam prednostu Železničnej stanice Vrútky k prechodom cez areál rušňového depa

Areál bývalého Rušňového depa (RD) pri Železničnej stanici Vrútky nákladná stanica si vlastník ZSSK Slovensko, a.s. oplotil z prevádzkových dôvodov. Týmto spôsobom zamedzil pohyb nepovolaným osobám, ktoré doposiaľ využívali pozemok ilegálne na prechod, či prejazd. Zdôrazňujeme, že prístupová komunikácia do RD vždy bola a aj zostala v zásade technická, nikdy nie verejná.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 17.7.2020 (7:30-11:30 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Syndikovať obsah