Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy, M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mimoriadna humanitárna zbierka pre utečencov z Ukrajiny

Krízový štáb Okresného úradu Martin, Mesto Martin a Združenie miest a obcí Turca vyhlasujú spoločnú MIMORIADNU HUMANITÁRNU ZBIERKU, ktorá trvá do utorka 10.5.2022.

Potravinovú a hygienickú pomoc môžete kedykoľvek priniesť na Mestskú políciu vo Vrútkach. Následne bude odovzdaná Okresnému úradu v Martine.

Podrobné informácie o zbieraných veciach (potraviny, hygiena, oblečenie) nájdete na tomto odkaze.

 

Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času DOMINO,
M. R. Štefánika 1, 038 61 Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Informácia o predkladaní návrhov na ocenenie osobností a kolektívov

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné predložiť do 31. 5. 2022 písomne na mestský úrad na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č. 1 k VZN č.

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente. V pokladni je možné platiť aj platobnou kartou.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o vyhlásení konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 11.4.2022, kt. bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.74/2022, bol vyhlásený konkurz na Ján Iskerka, trvale bytom Zubrohlava. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 28.4.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis podľa jednotlivých ulíc si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

STAVANIE MÁJA a jarmok ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v piatok 29. apríla 2022 od 13.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy rozhodol, že dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vlastníctvo k vozidlu továrenskej značky BMW 325 TDS CF91/TDS/, EČV: LM073CT, VIN:

Syndikovať obsah