Zmena otváracích hodín v Mestskej knižnici Hany Zelinovej dňa 08.03.2022

Milý čitatelia, v utorok dňa 08.03.2022 bude Mestská knižnica Hany Zelinovej z organizačných dôvodov otvorená len do 13:30 hod. Za porozumenie Vám ďakujeme.

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v Kine 1.máj v utorok 8. marca 2022 o 17:00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie ubytovaných utečencov

Dovoľujeme si požiadať ubytovateľov a vlastníkov domov a bytov na území mesta Vrútky, aby v prípade, ak majú ubytovaných utečencov z Ukrajiny alebo tretích krajín, ohlásili túto skutočnosť na e-mailovú adresu utecenci@vrutky.sk s uvedením dátumu ubytovania, počtu osôb, krajiny pôvodu a informácie, koľko je dospelých a koľko je detí. Zároveň Vás žiadame, aby ste nás na tej istej adrese informovali aj o dátume ich odchodu, keď sa ich pobyt skončí.

 

CVČ Domino - podujatia v marci 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Kríza na Ukrajine - základné informácie

Od soboty 26. februára 2022 od 12.00 hod. je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia. Vláda SR ju na návrh ministra vnútra vyhlásila v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Pre všetkých občanov SR, ktorých sa dotýka krízový vývoj na Ukrajine, spracovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prehľad najdôležitejších informácií a kontaktov.

Poďakovanie primátora

V nedeľu, 27. februára 2022, sa aj obyvatelia mesta Vrútky zapojili hneď do dvoch zbierok potrebných vecí pre utečencov z vojnou postihnutej Ukrajiny. Jednu zbierku organizovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru vo Vrútkach, druhú Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Vrútky. V priebehu niekoľkých hodín Vrútočania dokázali zabezpečiť množstvo potrebnej materiálnej pomoci, ktorá bola popoludní odovzdaná do kasárni SNP na Podháji, kde prebiehala celoslovenská zbierka vyhlásená 57. samostatným oddielom OS SR.

Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní územného konania a predvolanie na konanie

Spoločnosť EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Bc. Evou Zibolenovou, Turčianske Kľačany 430, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO 37404881, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy žiadosť o umiestnení stavieb:
„IBV Vrútky – Lašťoky -Sekaniny, miestne komunikácie, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“,

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 3.3.2022 a 10.3.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Prerušenie dodávky vody v meste Vrútky

Z dôvodu poruchy potrubia došlo dňa 24.2.2022 k prerušeniu dodávky vody v meste Vrútky. Podľa informácií z Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Viac informácií môžete získať na dispečingu/hlásenie porúch TURVOD, a.s.:
+421 (0)43 4210 112
+421 (0)918 596 992

 

Verejná vyhláška - informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu diaľnice „D1 Dubná Skala - Turany “ v k. ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Syndikovať obsah