Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018, kliknite tu.

 

Oznámenie o odstávke ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že dňa 13.12.2017 (streda) v čase od 10:00 - 18:00 vo Vrútkach nebude dodávka ÚK a TÚV z dôvodu poruchy na hlavnom privádzači DN 500.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.12.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Informácia o zimnej údržbe

V zimnom období do 15.3.2018 môžu občania Vrútok pre informácie o zimnej údržbe a pre nahlasovanie požiadaviek na zimnú údržbu využívať číslo 0907 710 546. Toto číslo je do 15.3.2018 dostupné nepretržite. Okrem tohto čísla môžu občania využívať aj obvyklý kontakt na Mestskú políciu Vrútky: 0948 159 159.

 

Verejná vyhláška - výzva k odstráneniu reklamnej stavby neznámeho vlastníka

Spoločnosť Asociácia vonkajšej reklamy, Bratislava podala dňa 13.9.2017 na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, ohlásenie na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby neznámeho vlastníka na jednostrannú reklamnú stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť ROKO SLOVAKIA, Prievidza v zmysle platnej legislatívy podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba nájomných bytov – 38 BJ Vrútky“. Mesto Vrútky v súlade s § 36 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2017.

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy podalo žiadosť na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" a oznamuje začatie stavebného konania spojeného s ústnym pojednávaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy podalo žiadosť na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" a oznamuje začatie stavebného konania spojeného s ústnym pojednávaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Stavebník Mesto Martin v zmysle platnej legislatívy podal žiadosť na vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" a oznamuje začatie stavebného konania spojeného s ústnym pojednávaním. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení pokladne na MsÚ Vrútky

Z dôvodu ročnej uzávierky bude pokladňa Mesta Vrútky v čase od 21.12.2017 do 05.01.2018 zatvorená. Posledným dňom, kedy je možné využiť služby pokladne, je streda 20.12.2017 - od 13:00 do 16:30 hod. Pokladňa bude opäť otvorená od pondelka 08.01.2018. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah