Verejná vyhláška - výzva na doplnenie podkladov - opakovaná

Dňa 13.8.2019 Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy začal konanie vo veci dodatočného povolenia stavby Altánok na parcele č. KN-C 326/1 k.ú. Vrútky. V danej veci bol vykonaný ŠSD. Následne v danej veci Mesto Vrútky začalo konanie vo veci a ústne pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby. Splnomocnený zástupca vlastníkov p. Pišteková Helena na ústnom pojednávaní písomne do zápisnice uviedla, že do lehoty 30 dní doplní podklady potrebné na posúdenie v danej veci.

Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradná chata“, na pozemku parc. č. KN-C 1046/14 k.ú. Vrútky, stavebníkov stavby: Martiny Hruškovej a Pavla Hrušku - pokračovanie v konaní a na prerokovanie nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.07.2021 /streda/ o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou obhliadkou stavby.

Pozvánka na slávnostné otvorenie cyklotrasy Martin - Vrútky (vrútocká časť)

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie cyklotrasy Martin - Vrútky (vrútocká časť) dňa 16. júna 2021 (streda), so začiatkom o 13. hod. so zrazom na odpočinkovej zóne pri mestskom úrade. Program si môžete pozrieť na na propagačnom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Bc.Róbert Meliš, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra, podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie stavebného rozhodnutia stavby: „Rodinný dom“,na pozemku parcela č. KN-C 3056/11 kat. územie Vrútky.

Asistované sčítanie už len do nedele 13. júna 2021

Asistované sčítanie obyvateľov končí v nedeľu, 13. júna 2021. Pokiaľ ste sa doteraz nesčítali, môžete využiť stacionárneho asistenta na telefónnom čísle 0918410712 alebo 0917352523 v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. v dňoch 12. a 13. júna 2021.
Obyvateľ, ktorý si nesplní túto povinnosť, dopúšťa sa správneho deliktu, za ktorý mu môže byť udelená pokuta.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v konečnom zastúpení spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, doručil dňa 01. 06. 2021 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, podanie v zmysle platnej legislatívy, označené ako „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ s názvom „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť MIG - TRADE s.r.o., Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením "Polyfunkčný objekt - CITY PARK", na parcelách v k.ú. Vrútky, na ktorý bolo vydané stavebné rozhodnutie Mestom Vrútky. Mesto Vrútky po posúdení a preskúmaní žiadosti rozhodol o povolení zmeny.

Oznam - skúška sirén

Dňa 11. júna 2021 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických a elektronických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 15.6.2021, 17.6.2021, 23.6.2021 a 24.6.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Lesná 31, Vrútky v zastúpení OSBD Martin, Kozmonautov 35, Martin, v zastúpení splnomocneným zástupcom Irenou Škrovinovou, Severná 3895/5, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky“ na parcele č. KN 1233/4 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy rozhodlo o povolení stavby.

Syndikovať obsah