Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Od soboty 24.10.2020 platí zákaz vychádzania, chystá sa celoštátne testovanie na COVID – 19

Uznesením č. 678 z 22.októbra 2020 obmedzila Vláda SR slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

Chcete sa zapojiť do celoštátneho testovania na COVID – 19 ako dobrovoľníci?

Mesto Vrútky hľadá dobrovoľníkov, ktorí pomôžu zabezpečiť činnosť odberných miest na jeho území ako administratívni pracovníci samosprávy.
Na území Mesta Vrútky bude pre účel testovania vytvorených 6 – 7 odberných miest. Ich zoznam zverejníme po ich kontrole Ozbrojenými silami SR v pondelok 26.10.2020.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny z dôvodu poruchy

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 22.10.2020 (od 7:25 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2020 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a Top čin ľudskosti.

Opatrenia zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Vrútky dňa 14.10.2020

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v okrese Martin a meste Vrútky boli na Krízovom štábe Mesta Vrútky, ktorý zasadal dňa 14.10.2020, prijaté nasledovné opatrenia:

 

S účinnosťou od štvrtku, 15.10.2020 do skončenia núdzového stavu

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 22.10.2020 (7:30-16:00 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Povinná registrácia chovov ošípaných s minimálne jedným kusom ošípanej a iných hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada mestské a obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s povinnosťou registrácie chovov ošípaných, v ktorých je minimálne jeden kus ošípanej.

Oznam spoločnosti Brantner Fatra o zrušení výkupov papiera a použitých jedlých olejov a tukov

Vážení občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s COVID-19, sú výkupy papiera a použitých jedlých olejov a tukov ZRUŠENÉ do odvolania.
O prípadnej zmene Vás budeme informovať na webovej stránke www.brantnerfatra.sk a sociálnej sieti Facebook.
Ďakujeme za pochopenie!
Brantner Fatra s.r.o.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, podalo dňa 1.10.2020 na obec Lipovec žiadosť o predĺžení platnosti územného rozhodnutia stavby "Revitalizácia pešej zóny, Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky - II.časť", na ktorú vydala obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby. Obec Lipovec ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o predĺžení platnosti územného konania.

Syndikovať obsah