Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 13.2.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Veľký detský karneval

Mesto Vrútky pozýva všetky deti v maskách na veľký detský karneval, príde aj Alica z krajiny zázrakov a Klobučník. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 3/2017“

Mesto Vrútky vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 3/2017“ na odkúpenie budovy Denného centra č. súpisné 3211 s pozemkom, na ktorom stojí p.č. KN C 272, zast. pl. a nádvoria o výmere 208 m2. Budova sa nachádza v centre mesta, minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je 180.000,- EUR. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 7. februára 2018 v čase od 8:00 s predpokladom do 15:30 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Firma EL-SPOL, s.r.o. na základe vydaného ohlásenia stavebných prác (udržiavacích prác) Mestským úradom Vrútky oznamuje termín začatia prác na zákazke: "Vrútky - Pod Piatrovou - Rozšírenie NNK". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 16. februára 2018 v čase 8:00-15:00 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s.r.o. v zastúpení spoločnosťou S.A.B.A.spol. s r.o., podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 08.11.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba nájomných bytov – 38 BJ Vrútky“. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy preskúmal návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

CVČ Domino - podujatia v februári 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah