Záverečný účet mesta za rok 2017

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2017 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť KORVEL s.r.o. , Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“ - novostavba, na pozemku KN-C 3365/1, 3365/9, CKN 4398/7, EKN 4398/16 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa prerokoval žiadosť stavebníka a po posúdení žiadosti o stavebné povolenie rozhodol o povolení stavby.

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas apríla bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Rozšírenie pokladničných hodín na MsÚ Vrútky

Oznamujeme Vám, že počas mesiacov máj a jún budú v pokladni na Mestskom úrade vo Vrútkach rozšírené pokladničné hodiny. Bližší rozpis si pozrite v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, podali v zastúpení na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 24.1.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby „Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) – Vrútky – Banská Bystrica I.časť: Varín(Dubná Skala) - Čremošné“.

Pozvánka na zápis do 1.ročníka v Základnej škole Hany Zelinovej

Základná škola Hany Zelinovej na Ul. Čachovský rad srdečne pozýva na Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019.

 

Syndikovať obsah