Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.

Nájdime osobnosť Žilinského kraja 2021

Žilinský samosprávny kraj hľadá osobnosti, ktoré svojou činnosťou pozitívne ovplyvnili životy ľudí v okolí a svojim úsilím častokrát reprezentujú náš kraj doma i v zahraničí. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení. Nominujte aj vy osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí. Tohtoročné tipy na najvyššie krajské ocenenie môžete podávať do 31. augusta 2021. Propagačný plagát si môžete pozrieť na priloženom odkaze.

Separujeme kuchynský odpad

Od júla tohto roku zabezpečuje Mesto Vrútky pre svojich obyvateľov separovaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. Pre tento účel boli rozmiestnené po meste 240 l hnedé nádoby s príslušným označením KUCHYNSKÝ ODPAD. Nádoby sú vysypávané každú stredu. Za prvý mesiac dokázali domácnosti vyseparovať 2,57 t tohto druhu odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, odkiaľ by metán z hnijúcich zvyškov potravín znečisťoval ovzdušie.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 19.8.2021 a 25.8.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - Oznámenie o zaslaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Dňa 11.08.2021 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Vrútky - Dubná Skala, zmena stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia“ od navrhovateľa Eurovia - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 01 Košice.

Oznam - skúška sirén

Dňa 13. augusta 2021 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických a elektronických sirén“ civilnej ochrany.

 

Mimoriadne núdzové opatrenia na Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin zasiela Mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré nariadil hlavný veterinárny lekár SR v rámci platnej legislatívy v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri a u domácich ošípaných na území Slovenskej republiky.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“ sa nebude posudzovať.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Klabník Maroš, M.Dulu 4924/46, Martin, 036 08, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alžbetou Klabníkovou, M.Dulu 4924/46, Martin, 036 08, podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 26.07.2021 žiadosť o stavebné povolenie na rodinný dom na pozemku KN-C 3365/5,3365/10 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 /streda/ o 13.30 hod.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Z dôvodu opravy horúcovodu bude dňa 5.8.2021 v čase od 7:00 do 20:00 hod. prerušená dodávka tepla v mestskej časti Vrútky (od križovatky na ul. Medňanského a Chotárna). Porucha bude odstraňovaná pred základnou školou na ul. Medňanského.
Martinská teplárenská, a.s.

 

Syndikovať obsah