CVČ Domino - podujatia v máji 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

V. ročník celoštátneho kaprárskeho preteku

Mesto Vrútky Vás pozýva na V. ročník celoštátneho 72 hodinového kaprárskeho preteku s medzinárodnou účasťou V. Police Carp Race 2017.
Uskutoční sa v dňoch 11.5. - 14.5.2017 vo Vrútkach na Štrkovisku Lipovec.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas mája bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 18.4.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zámeru zaradenia územia Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0930 Lúčanská Fatra do národného zoznamu území európskeho významu.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky zameniť nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Syndikovať obsah