Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o poklese vykurovacieho tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu výpadku elektrickej energie dňa 15.11.2016, bude dňa 16.11.2016 (streda) dochádzať k poklesu parametrov vykurovacieho média pre odberateľov na území mesta Vrútky. Za pochopenie ďakujeme.

 

Pozvánka na divadelné predstavenie pre deti

Mesto Vrútky Vás pozýva na detské predstavenie O Maruške a dvanástich mesiačikoch, ktoré sa uskutoční v nedeľu 20. novembra 2016 o 15. hod. v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Uvedenie knihy Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom do života

Táto výnimočná publikácia autorov Branislava Zacharidesa, Igora Dobrovolného a Martina Kleskeňa sa uviedla do života 11. novembra 2016 o 17.00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, po preskúmaní žiadosti stavebníka (Mesto Vrútky) v zmysle platnej legislatívy, predlžuje stavebné povolenie: "Vrútky, ul. Karvaša - Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 kliknite tu.

 

Deň červených makov a Deň vojnových veteránov

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna.

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente Žilinského kraja

Obstarávateľ, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA/SEA, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020.

Oznámenie o poklese vykurovacieho tepla

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky oznamuje, že z dôvodu poruchy hlavného napájača DN500 Martinskej teplárenskej a.s., môže dňa 9.11.2016 (streda) v čase od 9:00 hod. do 20:00 hod. dôjsť k poklesu parametrov vykurovacieho média pre odberateľov na území mesta Vrútky. Za pochopenie ďakujeme.

 

Pozvánka na uvedenie novej knihy

Mesto Vrútky a občianske združenie Hemibos Ante Portas Vás pozývajú na uvedenie knihy do života ”Vrútky - 145 rokov s okrídleným kolesom”. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah