CVČ Domino - jarné prázdniny

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania jarných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

CVČ Domino - podujatia v januári 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník Mesto Martin, podal v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie povolenia na dopravnú stavbu: "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad" v rozsahu stavebných objektov a inžinierskych sietí. Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o povolení stavby. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh mesta Vrútky a rozhodol o zmene využitia územia na plochu: "Oddychové zóny a drobný mobiliár". Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky podalo na obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad", miesto stavby: nábrežie rieky Turiec - parcela č. KN-C 4430/48 k.ú. Vrútky. Viac informácií o rozhodnutí si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Oznam s harmonogram zatvorenia Mestského úradu vo Vrútkach si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Silvester 2017 vo Vrútkach

Primátor mesta pozýva všetkých na pešiu zónu v posledný deň starého roka od 22.00 hod. privítať nový rok 2018 ! Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

XXXVII. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Mesto Vrútky pozýva všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXVII. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU vo Vrútkach.
Opäť budú aj žiacke kategórie.
Štart je 31. 12. o 10. hodine na pešej zóne. Prihláste sa elektronicky do 30. 12.: www.kk-sporttiming.com
alebo pri prezentácii 31. 12. od 8:30 do 9:40 hod.

 

Syndikovať obsah