Verejná vyhláška - oznámenie

PS SBÚ Martin-Priekopa vyhlasuje, že dňa 25.3.2017 v čase 8:00 - 12:00 hod., sa budú v priestoroch penziónu LESNÍK (Kolónia Hviezda 141, Martin), realizovať platby za nájom poľovného revíru Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Schválené dotácie v oblasti športu pre rok 2017

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta v oblasti športu schválené finančné dotácie pre rok 2017 nasledovne:

 

* HK KOMETA Vrútky – 3500 €
* Tenisový klub Vrútky – 1000 €
* TJ Sokol Vrútky - 1000 €
* PVK Vrútky - 1000 €
* FC Attack Vrútky - 3500 €

 

Oznámenie - čistenie ulíc po zimnej údržbe

Mesto Vrútky v rámci ukončenia výkonu zimnej údržby oznamuje občanov, že čistenie ulíc bude prebiehať v mesiaci marec 2017 a žiada občanov o súčinnosť /zametanie/ pri čistení ulíc. Následne bude posypový materiál (štrk) zhromaždený v kôpkach priebežne odvážaný od rodinných domov.

 

Oznam o zatvorení mestského úradu z dôvodu školenia zamestnancov

Oznamujeme občanom, že dňa 28.02.2017 bude MsÚ Vrútky zatvorený v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod., z dôvodu školenia referentov na elektronickú registratúru. Pozrite si aj oficiálny oznam.

 

CVČ Domino - podujatia v marci 2017

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac marec 2017. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

CVČ Domino - letné prázdniny - prímestská rekreácia

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania letných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte a záväznej prihláške.

 

Dotácie v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií,
sociálna komisia MsZ Vrútky pre rok 2017 rozdelila dotácie nasledovne :

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Spoločnosť Parkinson Slovensko – 200,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska Vrútky – 450,-€
- Žena v tiesni občianske združenie – 350,-€

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ - bytový dom s nájomnými bytmi

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Prenájom nehnuteľného majetku č. 1/2017“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o neplánovanom prerušení distribúcie elektriny z dôvodu poruchy

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 17.2.2017 v čase 7:30-10:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 14.2.2017 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah