Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin, Patrik Hraňo, 1. Československej brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Spevnená plocha“ na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie listom zo dňa 20.09.2021 oznámilo začatie stavebného konania a stanovilo termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na 20.10.2021.

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Ďalšie knižné novinky čakajú na svojich čitateľov. Srdečne všetkých malých i veľkých pozývame ku nám do knižnice.

 


Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 26.10.2021 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 02.09.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu pod názvom „14474 – Vrútky – Ul. 1.Československej brigády – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, na pozemku KN-C 796/3, 4327/1 KN-E 4327 v k.ú. Vrútky.

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka v 6. ročníku obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a Top čin ľudskosti.

Úplná uzávierka ulice Hlboká cesta

Oznamujeme občanom Vrútok, že v dňoch 26.10.2021 - 27.10.2021 prebehne úplná uzávierka ulice Hlboká cesta z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky.

 

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Nech sa páči, milí čitatelia, čakajú na Vás jesenné knižné novinky v našej knižnici. Ste srdečne vítaní, prijmite pozvanie do našej knižnice.

 


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a predvolanie na konanie

Spoločnosť EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Bc. Evou Zibolenovou, Turčianske Kľačany 430, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO 37404881, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o umiestnení stavieb: „IBV Vrútky – Lašťoky - Sekaniny, miestne komunikácie, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“, umiestnených na pozemkoch k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy na základe žiadosti Gabriely Bielikovej, bytom Borová 3179/22, 010 07 Žilina, rozhodol o povolení zmeny hraníc porastov SI003 ZH03_2020 v LC Martinské hole, platnosť PSL 2012 - 2021.

Syndikovať obsah