Koncert XXII. ročníka VHJ: Saxophone Syncopators

Mesto Vrútky Vás v rámci XXII. ročníka VHJ pozýva na koncert unikátneho saxofónového kvarteta Saxophone Syncopators, ktorý sa uskutoční v stredu 8. júna 2016 o 18:00 v kultúrnej sále Kriváň.
Vstupné: 3 €.
Predpredaj vstupeniek v kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 15.6.2016 v čase 8:00-14:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať a predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu a predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch prenájom a predaj.

 

Medzinárodný deň detí

Mesto Vrútky pozýva všetky deti na podujatie venované

Medzinárodnému dňu detí v piatok 3. júna 2016 na letné kúpalisko vo Vrútkach so začiatkom o 9.30 hod. pre materské školy a od 11.00 pre základné školy a verejnosť.

Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Záverečný účet mesta za rok 2015

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2015 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016, kliknite tu.

 

Oznámenie o nastúpení náhradníka

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2, oznamuje primátor mesta Vrútky, že z dôvodu zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach, nastupuje ako náhradník za poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach kandidát, viď. dokument.

 

Verejná vyhláška - o dražbe nehnuteľnosti

Súdny exekútor JUDr. Marián JANEC, Žilina, oznamuje konanie dražby nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastri mesta Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mesto Martin, Mestský úrad, podal dňa 5.5.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Parkovisko Lermontova ulica - 20 parkovacích miest, SO Komunikácie a spevnené plochy". Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Koncert XXII. ročníka VHJ: Duo Charis

Mesto Vrútky Vás v rámci XXII. ročníka VHJ pozýva na koncert vážnej hudby Duo Charis: Kristína Koneval - violončelo, Miriam Gašparíková - klavír, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. mája 2016 o 18:00 v kultúrnej sále Kriváň.
Vstupné: 3 €.
Predpredaj vstupeniek v kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Syndikovať obsah