Oznámenie o nastúpení náhradníka

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 2, oznamuje primátor mesta Vrútky, že z dôvodu zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach, nastupuje ako náhradník za poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach kandidát, viď. dokument.

 

Verejná vyhláška - o dražbe nehnuteľnosti

Súdny exekútor JUDr. Marián JANEC, Žilina, oznamuje konanie dražby nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastri mesta Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mesto Martin, Mestský úrad, podal dňa 5.5.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Parkovisko Lermontova ulica - 20 parkovacích miest, SO Komunikácie a spevnené plochy". Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie oznamuje začatie stavebného konania a nariaďuje konanie ústneho pojednávania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Koncert XXII. ročníka VHJ: Duo Charis

Mesto Vrútky Vás v rámci XXII. ročníka VHJ pozýva na koncert vážnej hudby Duo Charis: Kristína Koneval - violončelo, Miriam Gašparíková - klavír, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. mája 2016 o 18:00 v kultúrnej sále Kriváň.
Vstupné: 3 €.
Predpredaj vstupeniek v kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozprávková sobota: O zlatej rybke- Divadlo zo Šuflíka

Mesto Vrútky Vás pozýva v sobotu 21. mája 2016 o 16.00 hod. do kultúrnej sály Kriváň na divadelné predstavenie O zlatej rybke. Zlatá rybka prináša poučenie o tom, že lakomosť a chamtivosť sa nevypláca!

Pripravované kultúrne podujatia v mesiaci máj/jún

Kultúrne podujatia v mesiaci máj/jún organizované Mestom Vrútky si môžete prečítať v priloženom plagáte.

 

Informácia o predkladaní návrhov na ocenenie osobností a kolektívov

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné predložiť do 31.5. 2016 písomne na mestský úrad na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č. 1 k VZN č. 11/2014 a nájdete ho na http://www.vrutky.sk/textsvk/VZN/2014/vzn-11-2014.pdf

 

CVČ Domino - letné prázdniny - tanečný tábor

Centrum voľného času DOMINO počas letných prázdnin organizuje 10–dňový tanečný letný tábor pre deti od 6 do 15 rokov, ktoré sa chcú naučiť tancovať moderné tance a zažiť kopec zábavy. Viac informácií si môžete prečítať na letáku.

 

CVČ Domino - letné prázdniny - prímestská rekreácia

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu počas trvania letných prázdnin. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte a záväznej prihláške.

 

Dotácie v sociálnej oblasti

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií,
sociálna komisia MsZ Vrútky pre rok 2016 rozdelila dotácie nasledovne :

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 250,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 250,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom - 1.500,-€

 

Syndikovať obsah