Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 006 47 209 podal na Obec Lipovec dňa 01.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Revitalizácia vnútrobloku na Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky" na pozemkoch v k.ú. Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby. Dňom 19.11.2020 začalo stavebné konanie.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 12.7.2021 a 15.7.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla v dňoch 8.7.-9.7.2021 podľa harmonogramu, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami v prílohe.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 29. júna 2021 06:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Kríž M.R. Štefánika in memoriam pre Jaroslava Budza

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 27. júna 2021 počas slávnostnej ceremónie udeľovania štátnych vyznamenaní Kríž M.R.Štefánika I. triedy in memoriam vrútockému pedagógovi Jaroslavovi Budzovi. Štátne vyznamenanie bolo pánovi Budzovi udelené za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života. Ocenenie z rúk prezidentky prebrala manželka Jaroslava Budza Mária Budzová.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Bytový dom JAVORKA II“ navrhovateľa BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, rozhodol takto: Zmena navrhovanej činnosti „Bytový dom JAVORKA II“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v Žilinskom kraji, v okrese Martin, na parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 k.ú. Vrútky a KN-C 1337/76 v k. ú.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Róbert Stráňava, Horná 8, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ľuboslavom Nedobom, Horná 31, 038 61 Vrútky, podal na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. KN-C 1171/3, 1171/2 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky rozhodlo o povolení stavby.

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2021 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. Ďakujeme za porozumenie.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021, kliknite tu.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 22.6.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah