Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že 28.6.2018 v čase 8:00 - 15:30 hod. bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Pozvánka na júnové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 19.6.2018 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstava kaktusov, sukulentov, lastúr a motýľov

Mesto Vrútky a Spolok priateľov kaktusov Vrútky Vás pozývajú na
Výstavu kaktusov, sukulentov, lastúr a motýľov spojenú s výstavou hornín a minerálov v termíne 5.6. - 8.6. 2018 v Kultúrnej sále Kriváň.
Otvorenie výstavy bude v utorok 5.6. 2018 o 14,00 hod.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle príslušnej platnej legislatívy, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Obec Strečno, doručil dňa 3.5.2018 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zmysle platnej legislatívy Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán obce (ÚPN - O)Strečno, návrh". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018 kliknite tu.

 

CVČ Domino - podujatia v júni 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah