XXXV. ROČNÍK SILVESTROVSKÉHO BEHU

Pozývame všetkých bežcov a milovníkov pohybu
na XXXV. ročník Silvestrovského behu vo Vrútkach.
Prvý raz budú aj žiacke kategórie.
Štart je 31. 12. 2015 o 10. hodine na pešej zóne.

Prihláste sa elektronicky do 30. 12. 2015:
www.kk-sporttiming.com/timing_sk.php?url=SK23RUEFacTTiYS5wWQ==
alebo pri prezentácii 31. 12. 2015 od 8:30 do 9:40 hod.

CVČ Domino - podujatia v januári 2016

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac január 2016. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Správu o hodnotení strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o zmene úradných hodín na matričnom úrade vo Vrútkach

Pozrite si rozpis úradných hodín na Matričnom úrade vo Vrútkach počas vianočných sviatkov a konca roku 2015.

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 29.12.2015 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer predať nehnuteľný majetok: záhrady, zastavané plochy a nádvoria.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Stavebník Mesto Martin, Mestský úrad, podal dňa 1.10.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu "Parkovisko pri bytovom dome Timravy 3, Martin-Podháj". Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a vydáva povolenie na stavbu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, obdržal zámer navrhovanej činnosti navrhovateľa ZAPA beton SK, s.r.o. "Výroba betónových zmesí Dubná Skala - 1.etapa" a rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016, kliknite tu.

 

Pozvánka na decembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 8.12.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Syndikovať obsah