Športovo informačné popoludnie pre osídlencov z Ukrajiny

Užitočné informácie pre dospelých, športové vyžitie pre deti. Tak vyzeralo popoludnie pre Ukrajincov vo Vrútkach, ktoré pripravilo Mesto Vrútky a CVČ Domino s pomocou pedagógov z oboch vrútockých základných škôl. Podujatie bolo realizované s podporou spoločnosti Neografia, a.s. Informácie o možnostiach štátnej podpory pri vzdelávaní a zamestnávaní odídencov poskytli zástupkyne ÚPSVaR Martin.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2022, kliknite tu.

 

Do práce na bicykli 2022

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne, už štvrtý raz od roku 2019 zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 9. ročníka súťaže.

Verejná vyhláška - oznámenie o dražbe

LICITOR group, a.s., ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb, v zmysle platnej legislatívy zverejňuje ozámenie o dražbe 2 izbového bytu č.11 v bytovom dome súp.č. 3233/5 na ulici 1. Čsl. brigády v k.ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: Navrhovaný strategický dokument „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“ sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznámenie o začatí konania a o zmene účelu stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Filip Michalec, Teplická 1439/51, Turčianske Teplice 039 01, podal na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: z objektu Sklad na Polyfunkčnú budovu, na pozemku parc. č. KN-C 1238/1,2,3,1241/1 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2022 /piatok/ o 08.30 hod.

Verejná vyhláška - rozhodnutie ministra číslo 40/2022

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán príslušný rozhodnúť podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a na návrh ustanovenej osobitnej komisie zriadenej podľa § 61 ods. 2 správneho poriadku, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku prerušuje konanie o rozklade podanom spoločnosťami KORADOOR, so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom, a.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť EUROPOWER, s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, IČO 45541329, v zastúpení konateľom Ing. Rastislavom Mikulom, Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie stavby „Technická infraštruktúra – IBV Vrútky“ umiestenej na pozemkoch k.ú. Vrútky, na ktorú bolo vydané územné povolenie o umiestnení stavby Mestom Vrútky pod č. sp. 535/2021/Tk zo dňa 28.03.2022 právoplatné dňa 05.05.2022.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 19.5.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis podľa jednotlivých ulíc si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Prerušenie dodávky vody v meste Vrútky

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje, že z technologických dôvôdov bude dňa 11.5.2022 v čase od 08:00 do 15:00 hod. prerušená dodávka vody vo Vrútkach na ulici Karvaša a Bláhovca od križovatky s uliciou Jedľová po Hotel Junior. Ďakujeme za pochopenie.

 

Syndikovať obsah