CVČ Domino - podujatia v novembri 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte. CVČ Domino Vás tiež srdečne pozýva aj na akciu: Pečieme vianočné medovníčky v DOMINE.

 

Vyhlásenie regulácie

Krajský úrad životného prostredia v Žiline a Mestský úrad vo Vrútkach upozorňuje občanov mesta: V dňoch 28.10. – 30.10.2014 bol presiahnutý počet povolených prekročení limitných hodnôt tuhých častíc PM10 v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, ako je podráždenie horných dýchacích ciest sprevádzaných kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Túto situáciu spôsobujú najmä doprava a v zimnom období lokálne vykurovanie tuhými palivami, zlé rozptylové podmienky a inverzia.

Separovaný zber na mesiac november

Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na mesiac november. Nakoľko v súčasnosti prebieha verejná súťaž na zber komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek, nie je možné uverejniť harmonogram separovaného zberu na ďalšie mesiace. Nový harmonogram SZ mesto zverejní na stránke mesta ihneď po podpísaní zmluvy na komunálny odpad a spracovaní nového harmonogramu.

Vrútočan - mimoriadne vydanie ku komunálnym voľbám 2014

Prinášame Vám mimoriadne vydanie vrútockého mesačníka Vrútočan, obsahovo venované komunálnym voľbám 2014 (poznámka: číslo nájdete v Archíve).

 

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky zrušiť podielové spoluvlastníctvo na pozemku

Mesto Vrútky v zastúpení primátora Ing. Miroslava Mazúra v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí, v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 zverejňuje zámer zrušenia podielového spoluvlastníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pre viac informácií si prečítajte nasledujúci dokument.

 

4. ročník koncertu pre seniorov

Mesto Vrútky v spolupráci s poslancom MsZ Michalom Kuricom Vás pozývajú na 4. ročník koncertu pre seniorov.

V programe sa predstaví skupina PROGRES a jej hostia.
Kedy a kde? 9. novembra 2014 (nedeľa) o 15. h. v Kine 1. máj.
Vstup je voľný.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Rozpočet mesta Vrútky na roky 2015-2017

V sekcii Ekonomika boli pridané viaceré dokumenty, ktoré pojednávajú o rozpočte mesta Vrútky v období rokov 2015-2017.

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2014“

Mesto Vrútky vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 2/2014“ s vyhodnotením formou výberového konania na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa. Pre viac informácií a podrobností k súťaži si prečítajte nasledujúci dokument.

 

Október - mesiac úcty k starším s Ottom Weiterom a Andreou Fischer

Primátor mesta Ing. Miroslav Mazúr Vás pozýva pri príležitosti mesiaca úcty k starším na hudobno-zábavné podujatie Deň seniorov dňa 19. októbra 2014 (nedeľa) o 16.00 hod. v Kine 1. máj.
Vstupné dobrovoľné.
Navyše každý návštevník bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Upozornenie pre kandidátov v komunálnych voľbách

Ak máte záujem o inzerciu v mimoriadnom volebnom čísle časopisu Vrútočan,
termín uzávierky je 15. október 2014, po tomto termíne už nebude možné zverejniť Vašu inzerciu.
V prípade záujmu kontaktujte zodpovednú redaktorku Bc. Miriam Migátovú,
tel. 043/ 4281 203,
e-mail: vrutocan@vrutky.sk.
Adresa redakcie Ul. 1. čs. brigády 14, 038 61 Vrútky.
Cenník služieb a prenájmov poskytovaných Mestom Vrútky na predvolebnú kampaň.

 

Syndikovať obsah