Oznámenie o konaní verejnej zbierky

Občianske združenie Cesta nádeje a života oznamuje, že dňa 27.5.2014 sa uskutoční v našom meste verejná zbierka na pomoc ľuďom s onkologickým ochorením. Zbierku budú vykonávať aktivisti v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. Vykonanie verejnej zbierky je povolené Ministerstvom vnútra SR pod číslom spisu: VVS/1-900/90-42496.

 

Oznam o celozávodnej odstávke spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., 2014

Martinská teplárenská, a.s., na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2007 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:
utorok 1.7.2014 o 00:00 hod. - ukončenie dodávky tepla do parovodov a horúcovodov; cirkulácia v horúcovodoch zostáva do 2:00 hod. rána dňa 1.7.2014
streda 2.7.2014 do 18:00 hod. - nábeh horúcovodov
streda 2.7.2014 do 20:00 hod. - nábeh parovodov

 

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.5.2014 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Spomienka na 100. výročie narodenia prof. Eugena Kramára


V utorok 13. mája si mesto Vrútky položením venca na vrútockom cintoríne pripomenulo sté výročie od narodenia (5. 5. 1914, Devičie – † 30. 12. 1996, Bratislava) významného architekta prof. Eugena Kramára, čestného občana mesta Vrútky od roku 1992. Česť jeho pamiatke!

Fotografie z pietnej spomienky si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Zmena konania Jarného behu

V piatok 16. mája sa mal uskutočniť Jarný beh mesta Vrútky pre deti MŠ a ZŠ. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa prekladá na piatok 6. júna 2014 o 10. hodine.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Výstava obrazov akademického maliara Martina Augustína

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozýva na vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Martina Augustína v stredu 21. mája 2014 v sobášnej sieni MsÚ o 17.00 h. Podujatie bude spojené s literárnym večerom poetky Dany Janebovej.
Výstava bude verejnosti prístupná od 21. - 29. mája 2014 od 15. - 17. hod.

 

Prerušenie dodávky tepla - oznam

Z dôvodu prác na rekonštrukcii primárneho horúcovodu v mestskej časti Martin-Sever, ktorú realizuje spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., bude v čase od 20.00 hod. dňa 20.5.2014 do 22.00 hod. 21.5.2014 prerušená dodávka tepla pre odberné miesta pripojené na horúcovod Centrum v úseku za nadzemnou deliacou šachtou HI-S3 (pri Baumaxe), t.j. odberné miesta z EB Fatra, EB Košúty T12, 13, 14, Priekopa a Vrútky.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy z podnetu žiadateľa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. podľa predloženého návrhu "Podklady na určenie ochranných pásiem (OP) vodného zdroja Lipovec - prehodnotenie", určuje ochranné pásma vodárenského zdroja "Lipovec - studňa" v k.ú. Vrútky a v k.ú. Lipovec. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Jozef Nemček a manž. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. podali dňa 28.2.2014 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníkov v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti podľa stavebného zákona udelil stavebné povolenie.

Pozvánka na valné zhromaždenie Komposesorátu, pozem. spol. Vrútky

Komposesorát, pozem. spol. Vrútky, pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2014 o 13:00 hod. vo Vrútkach v Katolíckom kultúrnom dome, ul. Matušovičovský rad. Bližšie informácie a program si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah