XX. ročník VHJ: Dalibor Karvay a Daniel Buranovský

Mesto Vrútky, MO Matice slovenskej Vás pozývajú na ďalší z koncertov XX. ročníka Vrútockej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční v nedeľu 6. apríla 2014 v Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Pozvánka pre záujemcov o stánkový predaj pri príležitosti Stavania mája 2014

Mesto Vrútky, zastúpené Ing. Miroslavom Mazúrom, primátorom mesta si Vás dovoľuje pozvať na Stavanie mája 2014 – Jarmok ľudových remesiel, ktorý sa uskutoční dňa 30.04.2014, na pešej zóne vo Vrútkach.
Naším zámerom je zaviesť tradíciu s cieľom pripomínať a propagovať remeselnú zručnosť Vás ľudových umelcov, so zameraním sa na rezbárstvo, drotárstvo, tkané textílie, hrnčiarstvo, umelecké kováčstvo, kožiarstvo, sklárstvo, kvetinárstvo, ale aj medovnikárstvo, včelárstvo a pod.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v Bratislave predložil Ministerstvu životného prostredia SR Oznámenie o zmene: "D1 Dubná skala - Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením pre viaceré objekty. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty prerušuje konanie o zmene stavby pred dokončením. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Jozef Nemček a manž. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc., podali dňa 28.2.2014 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rodinný dom" v k.ú. Vrútky. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným. Viac informácií o jednotlivých konaniach a pozvánke na ústne pojednávanie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky prenajať nebytový priestor z dôvodu osobitného zreteľa

Mesto Vrútky v zastúpení primátora Ing. Miroslava Mazúra v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí 2009 v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť TURVOD, a.s. podala dňa 13.2.2014 na OÚ Martin návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja "Lipovec - studňa". Uvedeným dňom sa začalo vodoprávne konanie. OÚ Martin ako príslušný orgán štátnej vodnej správy nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3.4.2014 (štvrtok) o 10.00 hod., so stretnutím pozvaných na MsÚ v Martine, na 3. poschodí, č. dverí 310.

Syndikovať obsah