Pozvánka na výstavu hračiek z kinder vajíčok

Srdečne Vás pozývame na výstavu hračiek z kinder vajíčok. Otvorenie sa uskutoční 22. marca o 17. hod. v priestoroch Stálej expozície železničného mesta Vrútky, ktorá sa nachádza v bývalej knižnici. Výstava bude sprístupnená od 23. - 25. marca 2022 od 10-12 hod. a od 14-17 hod. V prípade záujmu o prehliadku po tomto termíne kontaktujte pracovníčky Mestskej knižnice Hany Zelinovej 043/ 428 12 19. Výstava potrvá do 21. mája 2022.

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že v rámci konania o vyhotovení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské hole sa pripravuje vydanie rozhodnutia o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, vydáva rozhodnutie zo zisťovacieho konania na základe oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia mesta Vrútky na roky 2022 - 2030“, ktoré predložil obstarávateľ Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, že uvedený dokument sa nebude posudzovať.

Ochrana lesov pred požiarmi - usmernenie

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vydalo usmernenie vo veci ochrany lesov pred požiarmi. Celé usmernenie si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 14.03.2022 bola na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“ od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. Informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke

Rekonštrukcia Ul. Sv. Cyrila a Metoda a Ul. Mierovej sa začala

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že stavebné práce v rámci projektu "Výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Vrútkach" sa začali. V tejto súvislosti všetkých účastníkov cestnej premávky vyzývame k zvýšenej ohľaduplnosti a k rešpektovaniu dočasného dopravného značenia. Veríme, že zrekonštruované cesty, ako aj vybudované chodníky a nové verejné osvetlenie nám vynahradia niekoľko mesiacov zvýšenej nepohody spojenej s realizáciou stavebných prác.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania a miestneho zisťovania

Navrhovateľ Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 v zastúpení Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO 43 905 374 podal dňa 4.3.2022 a doplnil dňa 10.3.2022 na Obecnom úrade Sučany návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky“ v k.ú. Vrútky. Projekt rieši umiestnenie novostavby športovej haly a jej napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia. Športová hala bude súčasťou areálu Základnej školy.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom ELSPOL – SK, s.r.o., Miestneho Priemyslu 1085, 029 01 Námestovo podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 02.03.2022 žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „14474 – Vrútky – ul. 1. československej brigády – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“ parc. č. KN-C 796/3, 4327/1 KN-E 4327 v k.ú. Vrútky. Uvedeným dňom začalo kolaudačné konanie.

Príhovor primátora k MDŽ

Milé naše žienky,
sú tomu presne dva roky, kedy sme Váš sviatok spolu oslávili naposledy. Zišli sme sa v kultúrnej sále Kriváň, v obmedzenom počte a v obavách, čo sa to k nám nezadržateľne blíži.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy povoľuje stavby stavebníkovi Národná diaľničná spoločnosť, a.s. na stavbe: Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Syndikovať obsah