Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Ladislav Jantulík, Žilina, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 21.8.2019 žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby: Prístup k pozemkom chatovej osady Pod Dolinky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu ako dočasnú stavbu na dobu 20 rokov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

História lyžovania v Turci

Srdečne Vás pozývame 11. februára 2020 o 10:00 hod. do Kultúrnej sály Kriváň na besedu spojenú s výstavou pod názvom História lyžovania v Turci. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Podajte si žiadosť o dotáciu

V zmysle VZN č. 7 /2019 o poskytovaní dotácií bude aj tento rok mesto prideľovať dotácie v oblasti sociálnej, kultúry, športu a školstva. Žiadosti sa predkladajú v zmysle Prílohy č. 1 tohto VZN do podateľne Mestského úradu do 31. januára 2020 v zapečatenej obálke s nápisom „Žiadosť o dotáciu“ s uvedením oblasti, z ktorej sa dotácia žiada. Predložené žiadosti posudzujú príslušné komisie MsZ a to do 15. marca príslušného roka. Primátor mesta do 30.

CVČ Domino - podujatia vo februári 2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Porucha verejného osvetlenia

Oznamujeme občanom Mesta Vrútky, že v mestskej časti Hluchovo, Dolné Vrútky a na Ulici M.R. Štefánika (a priľahlých uliciach napájaných z príslušného rozvádzača) dochádza k výpadkom verejného osvetlenia. Na odstránení predmetných porúch sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Poďakovanie čitateľom od knihovníčok Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Milí čitatelia, ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám v minulom roku prejavili. Tešíme sa, že i v novom roku sa budeme spolu stretávať v príjemnej atmosfére našej knižnice. Čaká na Vás mnoho knižných noviniek, ktoré si môžete pozrieť v obrázkovej prílohe: foto1 a foto2. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Zuzka a Veronika

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

Upozornenie na výskyt vtáčej chrípky na území SR

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin zaslala žiadosť o súčinnosť pri informovaní o výskyte vtáčej chrípky v SR a zároveň informačný materiál k tejto téme.

 

Ples Mesta Vrútky

Srdečne pozývame dňa 31.1.2020 od 19.00 hod. na X. ročník Plesu Mesta Vrútky pod záštitou primátora Mgr. Branislava Zacharidesa. Ak máte záujem o posledné vstupenky kontaktujte: 0908 124 492. Viac informácií si môžete prečítať na plagáte.

 

Platené parkovanie na parkoviskách Mesta Vrútky

Dňom 01.01.2020 vstúpilo do platnosti VZN 8/2019, kde prevádzkovateľom parkovacích miest je Mesto Vrútky. V rámci Mesta Vrútok sú spoplatnené
4 parkovacie zóny s platením státím, kde sú osadené parkovacie automaty.


Doba spoplatnenia:

Pondelok – Piatok v čase od 6:00 – 18:00.

Syndikovať obsah