Harmonogram jarného mobilného zberu papiera a jedlých olejov

Zverejňujeme harmonogram jarného mobilného zberu papiera a jedlých olejov organizovaného firmou Brantner Fatra s.r.o.

 

Zbierka na pomoc utečencom z Ukrajiny v CVČ DOMINO

CVČ DOMINO organizuje zbierku pre utečencov z vojnou skúšanej Ukrajiny v termíne od 28. marca 2022 do 8. apríla 2022 každý deň v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. Bližšie informácie aj zoznam potrebných vecí si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2022

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2022. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 25. marca 2022 10:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Záverečný účet mesta za rok 2021

V sekcii Ekonomika je zverejnený Záverečný účet mesta za rok 2021 (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a predvolanie na konanie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom SLOVENERGY, s.r.o., M.R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO 44172087, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad zmysle platnej legislatívy žiadosť o umiestnenie stavby: „14283 Vrútky – Sekaniny, rozšírenie NNK“, umiestnených na pozemkoch k.ú. Vrútky.

Výzva RÚVZ Martin ubytovateľom vojnových utečencov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, aby dodržiavali pokyny na zabránenie šírenia ochorenia COVID 19 uvedené v priloženom dokumente.

 

Jarný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.4 - oznámenie o začatí pripomienkového konania

Mesto Vrútky ako príslušný orgán územného plánovania vydáva oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Vrútky - Zmeny a doplnky č.4" v zmysle platného stavebného zákona v súlade s platnou legislatívou. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom ozname a jednotlivé časti dokumentácie si môžete pozrieť na tejto stránke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice, v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“ stavebného objektu: 401-12 Vetranie, vetracia šachta a vetracie kanále. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Syndikovať obsah