Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2019

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Vrútky formou priameho prenájmu. Predmetom priameho prenájmu je nebytový priestor nachádzajúci sa v budove č. súpisné 5351, ulica Švermova, stojacej na pozemku p.č. KN C 283/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1876 v zastavanom území mesta, k.ú. Vrútky.

Oznámenie o odstávke pitnej vody - rekonštrukcia vodovodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 5.11.2019 (utorok), bude z dôvodu realizácie opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do 15:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa bude odstávka týkať: časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády od križovatky s ul.Kalinčiaka po stanicu, Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy vydáva povolenie stavebníkovi: Združenie vlastníkov vodovodu „Vrútky ul. Na Kopanice“, Kozmonautov 3960/31, 036 01 Martin, IČO : 52 334 805, na uskutočnenie vodnej stavby „Vrútky – Ul. Na Kopanice, rozšírenie vodovodu“, na základe projektu vypracovaného v auguste 2018 spoločnosťou SVS – projekcia, s.r.o., ČOV Vrútky, ul. Dielenská Kružná 1307, 038 61 Vrútky.

CVČ Domino - podujatia v novembri 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac november 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznam o uzávierke cestnej komunikácie

Oznamujeme Vám, že v dôsledku rekonštrukcie vodovodu (rozkopávky) na Ul. Sv. Cyrila a Metoda vo Vrútkach, môže uzávierka tejto cesty vrátane mosta cez rieku Turiec trvať do 07.11.2019. Žiadame vodičov, aby využívali obchádzkovú trasu. Ďakujeme za pochopenie.

 

Pozvánka na októbrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 29.10.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznam o zatvorení mestského úradu

Dňa 22.10.2019 (utorok) bude Mestský úrad Vrútky z technických príčin zatvorený. Ďakujeme za porozumenie. Oficiálne oznámenie nájdete v prílohe.

 

Náhradný vývoz skla

Oznamujeme občanom, že v zmysle časového harmonogramu vývozu separovaného zberu, bude vývoz skla (zvony) z dňa 17.10.2019 zrealizovaný z technických dôvodov v náhradnom termíne v pondelok dňa 21.10.2019.

 

Oznámenie o odstávke pitnej vody - oprava potrubia

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, oznamuje odberateľom vody vo Vrútkach, že dňa 22.10.2019 (utorok), bude z dôvodu realizácie opravy na vodovodnom potrubí v čase od 8:00 do 15:00 hod., odstavená pitná voda. Rozpis ulíc, ktorých sa bude odstávka týkať: časť ulíc Horná, 1. Čsl. brigády a Nábrežná, ul. Fr. Partizánov, Horná Kružná, Langov dvor, Matušovičovský rad, Nová, Čachovský rad, Južná, Martinská, Sv. Cyrila a Metoda, K. Kalocsaya, Švermova, Železničná, Dielenská Kružná, Ľubochnianska, Komorova, Kmeťova a celé Dolné Vrútky.

Národné dni podpory ekonomiky Slovenska

S podporou Združenia miest a obcí Slovenska prebiehajú od 14. do 20. októbra 2019 Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, kde je možné sa aktívne zapojiť a kupovať slovenské výrobky. Viac informácií si môžete prečítať na informačnom plagáte.

 

Syndikovať obsah