Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Iveta Maťašovská, B. Bullu 4103/7, 036 08 Martin, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 16.05.2022 žiadosť stavebné povolenie na stavbu pod názvom „Prístavba k záhradnej chate“, na pozemku parc. č. KN-C 3209/43 v k.ú. Vrútky.

Pozor na podomových predajcov energií

Mesto Vrútky upozorňuje na nástrahy podomových predajcov energií.
Viac informácií si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze:
https://www.sospotrebitelov.sk/aktuality/pozor-na-podomovych-predajcov-e...

 

Kultúrne podujatie: Toto je Kalužiar

OZ Turčianske Čriepky v spolupráci so Spolkom Katolíckeho kultúrneho domu vo Vrútkach a mestom Vrútky Vás pozývajú na kultúrne podujatie Toto je Kalužiar, ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2022 o 17:00 hod. v KKD vo Vrútkach. Vstupné je dobrovoľné. Pozrite si aj plagát k podujatiu.

 

Výzva na podporu knihy: História plávania a vodného póla vo Vrútkach

Plavecký a vodnopólový klub Vrútky je v súčasnosti jedným z najstarších a činnosťou najbohatším z vrútockých športových klubov, ktorý aj na Slovensku patrí k najstarším. Pri príležitosti 90 rokov plaveckých športov vo Vrútkach sa pripravuje vydanie knihy s názvom: História plávania a vodného póla vo Vrútkach a na podporu jej vydania bol zriadený transparentný účet.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Peter Lacko, Jana Lacková, Horný Šianec 7056/43, Trenčín, podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Plechový sklad, Železničná 1, Vrútky, na parcele č. KN-C 333/4 k.ú. Vrútky. Podklady predložené žiadateľom preukazovali, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Martin, Vajanského námestie č.1, 036 01 Martin, IČO: 00316792, podalo na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby „Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin - Priekopa“ umiestenej na pozemkoch parc. č. 3496, 1759/110, 1759/111 k.ú. Priekopa, na ktorú bolo vydané územné povolenie o umiestnení stavby Mestom Vrútky.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 01.07.2022 (piatok) o 09.30 hod. so stretnutím pozvaných na SSÚD Martin, Hlavná 2158, Sučany.

Spúšťame rekonštrukciu pešej zóny

Dovoľujeme si informovať verejnosť, že Mesto Vrútky začína realizovať komplexnú rekonštrukciu pešej zóny v úseku od bývalých priestorov knižnice až po Kalinčiakovu ulicu. Vysúťažený dodávateľ prebral stavenisko v máji tohto roku s ambíciou ukončiť stavbu do jeho konca. Stavba obsahuje nielen realizáciu novej dlažby a mobiliáru, ale aj revitalizáciu zelene, vybudovanie nového detského ihriska a novú fontánu. V záujme zmierniť dopady klimatických zmien sa zachytená dažďová voda prostredníctvom podzemných zásobníkov vráti do tohto priestoru.

Vrútocká hudobná jar sa tešila záujmu verejnosti

Po dvoch rokoch vynútenej prestávky sa na vrútocké pódiá mohol vrátiť aj hudobný festival Vrútocká hudobná jar, ktorý pomohol uspokojiť dopyt po kultúrnom vyžití nielen vrútockej verejnosti. Kultúrna sála Kriváň sa v priebehu apríla a mája štyrikrát zaplnila, aby vytvorila príjemné prostredie pre hudobných hostí. Patrili medzi nich žiaci ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach, vrútocký rodák Jaroslav Rusnák, ktorý predstavil svoje postavy na muzikálových doskách v Čechách a na Slovensku, či bratia Martin a Marek Geišbergovci.

Syndikovať obsah