Verejná vyhláška - oznámenie

Firma EL-SPOL, s.r.o. na základe vydaného ohlásenia stavebných prác (udržiavacích prác) Mestským úradom Vrútky oznamuje termín začatia prác na zákazke: "Vrútky - Pod Piatrovou - Rozšírenie NNK". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 16. februára 2018 v čase 8:00-15:00 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť ROKO SLOVAKIA, s.r.o. v zastúpení spoločnosťou S.A.B.A.spol. s r.o., podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 08.11.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba nájomných bytov – 38 BJ Vrútky“. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy preskúmal návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

CVČ Domino - podujatia v februári 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Upozornenie na zvýšený výskyt smogu

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na zvýšený výskyt smogu s platnosťou od 23.1.2018 v čase od 2:00 až do odvolania.

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2018. Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 26. januára 2018 v čase 8:00-14:00 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Knižnica Hany Zelinovej má 285 nových knižných titulov

Mestská knižnica Hany Zelinovej knižnica zakúpila 285 knižných titulov, čím obohatila a aktualizovala knižný fond o knižné novinky z rôznych vedných odborov a pre rôzne čitateľské kategórie.
Mestská knižnica Hany Zelinovej sa v máji 2017 zapojila do výzvy č. 5/2017 Fondu na podporu umenia na predkladanie žiadostí o dotácie v podpograme 5.1.3 Akvizícia knižníc s názvom projektu Aktualizácia knižničného fondu. Knižnica získala dotáciu vo výške 2 300 eur s povinnou 5 % spoluúčasťou.

Ponuka práce - Strečno

Milí občania, spoločnosť PROPLUSCO Vám ponúka prácu na hlavný pracovný pomer pri Žiline. Ponúkame prácu výhradne pre mužov. Veľmi zaujímavé platové ohodnotenie od 850,00€. Doprava je plánovaná v blízkej budúcnosti zadarmo z Martina. V prípade záujmu volajte ihneď na telefónne číslo 0903 448 662.

 

Syndikovať obsah