Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Referát správy bytov Mesta Vrútky upozorňuje žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, že lehota podania na zaradenie do poradovníka na rok 2022 končí 31.10.2021. Daný termín je platný aj pre žiadateľov na obnovu žiadosti o pridelenie nájomného bytu.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 02.09.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu pod názvom „14474 – Vrútky – Ul. 1.Československej brigády – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, na pozemku KN-C 796/3, 4327/1 KN-E 4327 v k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin, Patrik Hraňo, 1.Československej brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Spevnená plocha“ na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“, na pozemku parc. č. KN-C 3132/235, 239,238 k.ú. Vrútky, stavebníka stavby: Mgr. Martina Kulichová, bytom E.B.Lukáča 405/10,036 01 Martin. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnom povolení stavby a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2021 /streda/ o 10.00 hod.

Pozvánka na septembrové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 21.9.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 08.02.2021 začal konanie v zmysle platnej legislatívy o dodatočnom povolení stavby. Dňa 17.03.2021 Martina Hrušková, Pavol Hruška, Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky, podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov žiadosť o dodatočné povolenie stavby: Záhradná chata, parc.č. KN-C 1046/14 v k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Maroš Klabník, PhD., Matúša Dulu 4924/46, 036 08 Martin v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alžbetou Klabníkovou, M.Dulu 4924/46, 036 08 Martin podal dňa 26.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Rodinný dom“ v spojenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení tejto stavby.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Dni mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva na DNI MESTA, ktorých súčasťou bude aj Vrútocký jarmok dňa 10.9.2021 a tiež rôzne sprievodné podujatia.
Tento rok si pripomíname 150. výročie výstavby Košicko - bohumínskej železnice a 766. výročie prvej písomnej zmienky o meste Vrútky.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok

Stavebník BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, podal dňa 04.08.2021 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných

Syndikovať obsah