Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť KORVEL s.r.o. , Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“ - novostavba, na pozemku KN-C 3365/1, 3365/9, CKN 4398/7, EKN 4398/16 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa prerokoval žiadosť stavebníka a po posúdení žiadosti o stavebné povolenie rozhodol o povolení stavby.

Verejná vyhláška - oznámenie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas apríla bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej: prílohe.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

CVČ Domino - podujatia v apríli 2018

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2018. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, podali v zastúpení na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 24.1.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby „Optický kábel v úseku Varín (Dubná skala) – Vrútky – Banská Bystrica I.časť: Varín(Dubná Skala) - Čremošné“.

Pozvánka na zápis do 1.ročníka v Základnej škole Hany Zelinovej

Základná škola Hany Zelinovej na Ul. Čachovský rad srdečne pozýva na Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019.

 

Otvárací koncert Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky Vás dňa 8.4.2018 pozýva na otvárací koncert XXIV. ročníka Vrútockej hudobnej jari v podaní zoskupenia mladých umelcov Le nuove musiche. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že počas marca bude na území mesta Vrútky niekoľkokrát prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Schválené dotácie v oblasti školstva pre rok 2018

V zmysle VZN č.9/2015 o poskytnutí dotácií, komisia školstva MsZ Vrútky pre rok 2018 rozdelila dotácie nasledovne :

1. SOŠD, Zelená 2, Martin – Priekopa – 200,- EUR
2. SRRZ pri MŠ Fr. partizánov, Vrútky – 2000,- EUR
3. OZ Múdra Sova M.R. Štefánika1, Vrútky – 900,- EUR
4. OZ Centrum enviromentálnej výchovy Turiec, Severná 6, Martin – 2 000,- EUR

 

Syndikovať obsah