Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 24.3.2017 o 16:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

SSE-Distribúcia, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že dňa 30.3.2017 v čase 7:00-17:30 bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Presný rozpis si môžete prečítať v priloženej prílohe.

 

Schválené dotácie v oblasti školstva pre rok 2017

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta v oblasti školstva schválené finančné dotácie pre rok 2017 nasledovne:

* Centrum environmentálnej výchovy Turiec – 1 500 €

 

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Vrútky, ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že OU Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja zaslal záverečné stanovisko k posudzovaniu strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene

Navrhovateľ, NDS a.s.v zastúpení splnomocnencom DOPRAVOPROJEKT, a.s., doručil MŽP SR, odboru posudzovania vyplvov na životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Výstava tradičných masiek a kostýmov

Mesto Vrútky Vás pozýva na jedinečnú výstavu tradičných masiek a kostýmov, aká vo Vrútkach ešte nebola. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Schválené dotácie v oblasti kultúry pre rok 2017

V zmysle VZN č. 9/2015 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta v oblasti kultúry schválené finančné dotácie pre rok 2017 nasledovne:

* Turčianske čriepky – 500 €

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v Kine 1. máj v stredu 8. marca 2017 o 16.00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, podalo na obed Lipovec žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Cyklotrasa Martin, nábrežie Turca Pltníky - Čachovský rad". Obec Lipovec, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 20.03.2017/pondelok/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č.

Syndikovať obsah