Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka v 6. ročníku obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. Cena bude udeľovaná v 5 kategóriách: Aktívny mládežník, Aktívny občan, Top starosta/primátor, Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži a Top čin ľudskosti.

Úplná uzávierka ulice Hlboká cesta

Oznamujeme občanom Vrútok, že v dňoch 26.10.2021 - 27.10.2021 prebehne úplná uzávierka ulice Hlboká cesta z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky.

 

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Nech sa páči, milí čitatelia, čakajú na Vás jesenné knižné novinky v našej knižnici. Ste srdečne vítaní, prijmite pozvanie do našej knižnice.

 


Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a predvolanie na konanie

Spoločnosť EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Bc. Evou Zibolenovou, Turčianske Kľačany 430, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO 37404881, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o umiestnení stavieb: „IBV Vrútky – Lašťoky - Sekaniny, miestne komunikácie, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“, umiestnených na pozemkoch k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy na základe žiadosti Gabriely Bielikovej, bytom Borová 3179/22, 010 07 Žilina, rozhodol o povolení zmeny hraníc porastov SI003 ZH03_2020 v LC Martinské hole, platnosť PSL 2012 - 2021.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a oznámenie lehoty na preštudovanie spisového materiálu

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol., s.r.o., so sídlom Letná 9, 921 01 Piešťany, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, žiadosť o umiestnení stavby: „Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“, umiestnenej na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky.

Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, podala dňa 04.08.2021 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných látok“, na pozemkoch s parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 v k. ú. Vrútky a KN-C 1337/76 v k. ú. Priekopa. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č.

CVČ Domino - podujatia v októbri 2021

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2021. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie firmy Brantner Fatra o zmene mobilného zberu papiera a jedlých olejov a tukov

Firma Brantner Fatra, s.r.o. oznamuje občanom Vrútok zmenu mobilného zberu papiera a jedlých olejov a tukov z 25.10.2021-29.10.2021 na 5.10.2021-7.10.2021. Presný rozpis s ulicami a časmi si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

 

Jesenný vývoz objemných odpadov

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jesenného vývozu objemných odpadov vo Vrútkach.

 

Syndikovať obsah