Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy na základe žiadosti Radovana Kováča (Vrútky) rozhodol o povolení zmeny hraníc porastov SI 003 ZH04_2020 v LC Martinské hole, platnosť 2012-2021. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Oznam o zrušení mobilného zberu papiera a jedlých olejov a tukov

Firma Brantner Fatra, s.r.o. Martin oznamuje občanom, že mobilný zber papiera a jedlých olejov a tukov, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 2.8.- 6.8. 2021 sa z technických príčin ruší. O náhradnom termíne zberu budú občania informovaní.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia

Do práce bicyklovali aj Vrútočania

Celoslovenská kampaň Do práce na bicykli sa aj tento rok stretla s veľmi kladnou odozvou. Išlo už o 8. ročník súťaže. Zapojilo sa do nej celkom 11 358 účastníkov z 91 samospráv po celom Slovensku. Medzi nimi aj 26 vrútockých cyklistov, ktorí spolu vytvorili 9 súťažiacich tímov. Spoločne nabicyklovali počas trvania súťaže

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad vydal pod č. sp. Lip/2021/00184 dňa 26.07.2021 stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona na stavbu: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. 1. Československej brigády, Vrútky“ na pozemkoch KNC 662/1, 580/7, 662/52 a 662/54 k.ú. Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.sp.:218/2013-Ry dňa 19.12.2013, právoplatné dňom 04.03.2014.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Dňa 24.7.2021 budú pracovníci spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. vykonávať práce na oprave horúcovodu komunikácií pri križovatke ulíc Medňanského a Chotárna vo Vrútkach. Výkopové práce začnú o 7:00 hod.
V prípade, že výkopové práce bude sťažovať unikajúca voda z horúcovodu, dodávka tepla bude musieť byť prerušená už počas výkopových prác.
Prerušenie dodávky tepla bude potom trvať až do odstránenia poruchy. Predpoklad obnovenia dodávky tepla je o 23.00 hod.
Prerušenie dodávky tepla by sa týkalo odberateľov vo Vrútkach.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy rozhodol o zastavení konania vo veci žiadosti Žilinského samosprávneho kraja, Odboru regionálneho rozvoja o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti pre pripravovaný projekt cyklodopravnej trasy „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18“.

Vrútky navštívil veľvyslanec Izraela

V pondelok, 19. júla 2021, navštívil Vrútky veľvyslanec Izraela na Slovensku J.E. Boaz Modai s manželkou. Jeho excelencia sa zúčastnila odhalenia zrenovovaného pamätníčka pripomínajúceho asanovaný hotel Wachsberger. S touto budovou a jej vlastníkmi je spojený aj príbeh Eliho Vaga, ktorý ako židovské dieťa musel z Vrútok utiecť pred fašistickým prenasledovaním. Občianske združenie Post Bellum pod vedením riaditeľky Sandry Polovkovej v snahe pripomínať strasti Eliho Vaga, jeho rodiny a všetkých prenasledovaných počas 2. sv.

Zbierka na nové auto pre rodinu Brandejských

V stredu, 14.7.2021, sa Vrútkami prehnala silná búrka, ktorá zničila automobil rodiny Brandejských, účastníkov koncertu Donských kozákov v kine 1. máj. Pre všetkých, ktorí chcú pomôcť, aby sa čím skôr dostali k novému vozidlu, dal primátor mesta Branislav Zacharides vytvoriť transparentný účet pod názvom AUTO PRE RODINU BRANDEJSKÝCH. Údaje o účte sú dostupné na nasledovnom linku.

 

Syndikovať obsah