Verejná vyhláška - oznam o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 12.4.2013 poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Júliusovi Kubošníkovi, v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2021, zverejňuje ponuku záujemcom na nadobudnutie. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.

 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1. apríla 2022 od 12:00 hod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

XXVI. ročník Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky Vás pozýva na koncerty v rámci XXVI. ročníka Vrútockej hudobnej jari v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácii nájdete v priloženom plagáte.

 

Schválené dotácie na šport, kultúru, sociálne veci a školstvo na rok 2022

V zmysle VZN č. 7/2019 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry, sociálnych vecí a školstva nasledovne:

 

v oblasti športu:
* HK KOMETA Vrútky 5500 €
* Active Kids 1200 €
* TJ Sokol Vrútky 500 €
* PVK Vrútky 2500 €
* FK Attack Vrútky 2000 €
* TJ Lokomotíva Vrútky 2000 €
* Tenis klub Vrútky 1000 €

 

Veľkonočná výstava patchworku a šperkov

Mesto Vrútky pozýva na veľkonočnú výstavu patchworku a šperkov s otvorením dňa 1. apríla 2022 o 17:00 hod. v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácií o podujatí nájdete v plagáte.

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 8.4.2022 a 14.4.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o odvolaniach účastníkov konania podaných proti rozhodnutiu mesta Vrútky č. sp.: 206/2021/Tk zo dňa 25.5.2021, ktorým bola povolená stavba: „Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky“ súp. č. 2813 na pozemku parc. KN-C č. 1233/4 k.ú. Vrútky a to zamietnutím a následným potvrdením povolenia stavby.

Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu

Ministerstvu dopravy a výstavby SR, sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií, bol doručený rozklad proti rozhodnutiu č. 07247/2022/SCDPK-23198 zo dňa 23.02.2022, ktorým bolo povolené do 31.12.2027 časovo obmedzené predčasné užívanie niekoľkých stavebných objektov stavby: Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany od spoločnosti KORADOOR, Vrútocká 256/3, 038 52 Sučany a Arbitrážny dom a.s., Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica.

Syndikovať obsah