Verejná vyhláška - oznámenie

Navrhovateľ PETRONIUS REFINERY, s. r. o., Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, doručil dňa 10.08.2017 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, zámer navrhovanej činnosti „Inovácia produktu v novozaloženej prevádzkarni spoločnosti PETRONIUS REFINERY“. Viac informácií o navrhovanom zámere si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“

Mesto Vrútky vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž „Predaj nehnuteľného majetku č. 1/2017“ na odkúpenie budovy Denného centra č. súpisné 3211 s pozemkom, na ktorom stojí p.č. KN C 272, zast. pl. a nádvoria o výmere 208 m2. Budova sa nachádza v centre mesta, minimálna požadovaná cena, za ktorú sa predmet súťaže ponúka na predaj, je 220.000,- EUR. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Výluka na trati Chrenovec – Remäta

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje, že v dňoch 14.-25. augusta 2017 budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na úseku Chrenovec - Remäta. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Upozornenie na zmenu vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania, firma Brantner Fatra s.r.o. z dôvodu vysokých teplôt v tomto 31. týždni bude vykonávať zber komunálneho a separovaného odpadu od 4:00 hod. rannej. Odpad je potrebné si vyložiť večer pred dňom vývozu.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie k zmene navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine v súlade s platnou legislatívou vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme (50 km od hranice lesného pozemku) na území okresov Martin a Turčianske Teplice od 1.augusta 2017 12:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Oznam o skrátení úradných hodín na Mestskom úrade vo Vrútkach

Z dôvodu výstrahy pred vysokými teplotami, bude počas týždňa v dňoch 31.7.2017 - 4.8.2017 Mestský úrad Vrútky otvorený v skrátenom režime. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom rozpise. Za porozumenie ďakujeme.
Ing. Miroslav Mazúr
Primátor mesta

 

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod. prejazdná cesta I/18 v Strečnianskej úžine.
Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
- obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť
30 km/hod - s termínom do odvolania.

Verejná vyhláška

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydal rozhodnutie na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava. Celé rozhodnutie si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah