Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a stanovenie lehoty na uplatnenie námietok

Spoločnosť MIG-TRADE s.r.o., Pernecká 33, 841 04 Bratislava, IČO: 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom EUCAL s.r.o., Dolné Rudiny 8515/45, 010 01 Žilina splnomocnená Ing. Veronika Bugrová, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť zmenu stavby pred dokončením „Doplnenie stavby o HV prípojku a KOST pre objekt city park Vrútky“ umiestnenú na parcelách k.ú. Vrútky. Stavebný úrad listom zo dňa 13.07.2022 pod č.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 18.7.2022, 19.7.2022 a 21.7.2022 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Inflačná pomoc - Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím číslo OU-ZA-OVBP2-2019/004464/Rep zo dňa 25.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.02.2019, zrušil územné rozhodnutie mesta Turany č. SÚ-382/1/2018 zo dňa 11.07.2018, ktorým bola umiestnená stavba: „ IBV Vrútky- Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “, navrhovateľa: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 0064209 , na základe navrhovateľovho podaného návrhu zo dňa 06.03.2017.

Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie

Ing. Iveta Maťašovská, B. Bullu 4103/7, 036 08 Martin, podala dňa 16.05.2022 na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie stavby pod názvom: „Prístavba k záhradnej chate“ na pozemku parc. č. KN-C 3209/43 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky vydalo v zmysle platnej legislatívy rozhodnutie o povolení stavby.

Memoriál stopami ukrývaných detí

Srdečne Vás pozývame na koncert kapely Preßburger Klezmer Band a Karin Sarkisjan, ktorý sa uskutoční v predvečer zahájenia „Memoriálu stopami ukrývaných detí“ dňa 10. júla o 18-tej hodine v Kultúrnej sále Kriváň. Viac informácií si môžete pozrieť na priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 24.06.2022 bola na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručená správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. OÚ Žilina zaslal správu o hodnotení strategického dokumentu v zmysle platnej legislatívy.

Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 5.3.2015, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľke Anne Cálikovej rod. Hlavatej v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísanej u Okresného úradu Martin.

Zmena cestovných poriadkov MHD Martin od 1.7.2022 do 2.9.2022

Dopravný podnik mesta Martin oznamuje, že s platnosťou od 1.7.2022 do 2.9.2022 budú autobusy DPMM premávať v režime letných prázdnin. Žiadame cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali časy odchodov liniek zo zastávok, ktoré bežne využívajú. Najprehľadnejší a najaktuálnejší cestovný poriadok MHD nájdete na stránke Dopravného podniku mesta Martin.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o predaji mimo dražby

Notárka JUDr. Viera Školníková, Záborského 2, 036 01 Martin, ako súdny komisár na základe poverenia zo dňa 12.4.2013, poverená Okresným súdom Martin vo veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Júliusovi Kubošníkovi v rámci likvidácie dedičstva, ktorú súd nariadil uznesením Okresného súdu v Martine, opätovne ponúka záujemcom na nadobudnutie vlastnícke právo k nehnuteľnostiam zapísaným u Okresného úradu Martin.

Syndikovať obsah