Občianske združenie Post Bellum a Mesto Vrútky prinášajú exteriérovú putovnú výstavu „PO 2. SVETOVEJ VOJNE“

Občianske združenie Post Bellum a Mesto Vrútky prinášajú exteriérovú putovnú výstavu „PO 2. SVETOVEJ VOJNE“. Panelovú inštaláciu príbehov nájdete na pešej zóne vo Vrútkach od 3. novembra do 17. novembra 2021 (výstavu otvoríme 3. 11. 2021 o 11-tej hod.). Viac informácií si môžete prečítať v pripojenom dokumente.

 

Verejná vyhláška - Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Pri kontrole 22 kV vedenia číslo: VN 254 a VN 255 - havarijný stav v k.ú. Vrútky - Pod Piatrovou a Pod Dubnou skalou bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme dosiahli nebezpečnú výšku, preto poverená osoba Marián Zauška - PLATAN, ktorá zastupuje spoločnosť Železnice slovenskej republiky a.s., vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov na predmetných parcelách do 18.11.2021. Celé znenie výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 11.11.2021 a 12.11.2021 bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Od 1. novembra 2021 je okres Martin čierny

Okres Martin sa od 1. novembra 2021 zaradí medzi 24 okresov, pre ktoré na COVID automate bude platiť čierna farba zodpovedajúca 3. stupňu ohrozenia. V prílohe nájdete sumár opatrení, ktoré pre Vrútky v tomto stupni platia.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby vo veci dodatočného povolenia stavby: „Prístrešok, parcela č. KN-C 326/1 k.ú. Vrútky“, stavebníkov: Ondrej Bubeník, Matušovičovský rad 86, Vrútky v zastúpení splnomocneným zástupcom Pištekovou Helenou, Kafendova 9/4, Vrútky, Sojčák Roman, Kafendova 9/5 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Pištekovou Helenou, Kafendova 9/4, Vrútky, Róbert Cagan, Kafendova 9, Vrútky.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin, Patrik Hraňo, 1. Československej brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Spevnená plocha“ na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie listom zo dňa 20.09.2021 oznámilo začatie stavebného konania a stanovilo termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na 20.10.2021.

Nové knihy v ponuke Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Ďalšie knižné novinky čakajú na svojich čitateľov. Srdečne všetkých malých i veľkých pozývame ku nám do knižnice.

 


Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 26.10.2021 o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 02.09.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu pod názvom „14474 – Vrútky – Ul. 1.Československej brigády – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, na pozemku KN-C 796/3, 4327/1 KN-E 4327 v k.ú. Vrútky.

Syndikovať obsah