Odpredaj pozemku

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Vrútky z dôvodu hodného osobitného zreteľa na svojom webovom sídle.
1. Odpredaj časti pozemku z p.č. KN C 1134/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 590 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Vrútky na liste vlastníctva č. 1876.

Jarný beh mesta Vrútky

Dňa 18.5.2012 (piatok) o 10.00 hod. sa uskutoční 18. ročník Jarného behu mesta Vrútky základných a materských škôl na škvárovom ihrisku pri Gymnáziu J.C.Hronského. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej pozvánke a propozíciách.

 

Deň narcisov - 16. ročník

Tak ako každý rok na jar, i v tomto roku sa spoja tisícky ľudí v uliciach celého Slovenska v jednej myšlienke - myšlienke spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Mesto Vrútky a Turčianske Venuše o. z. Vás pozývajú dňa
13. apríla 2012 zúčastniť sa tejto zbierky v našom meste
.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

67. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva 11. apríla 2012 na spomienku 67. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Týždeň slovenských knižníc v MsK Hany Zelinovej

V týždni od 26.3.2012 do 1.4.2012 priebeha celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc, do ktorého sa už tradične zapája aj naša Mestská knižnica Hany Zelinovej. Bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženom letáku.

 

Jarné upratovanie a zber nebezpečných odpadov


Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania a taktiež informácie o zbere nebezpečných odpadov vo Vrútkach.

 

Výberové konanie

Primátor mesta Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Frica Kafendu vo Vrútkach. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom inzeráte.

 

Výsledky volieb do NRSR v meste Vrútky

Prinášame Vám oficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb do NRSR konaných dňa 10.3.2012 za mesto Vrútky. Nachádzajú sa v sekcii Samospráva/Voľby 2012 alebo v prílohe.

 

Spisovateľka Andrea Coddington vo Vrútkach


Odbor kultúry MsÚ a Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozývajú na besedu a autogramiádu s najobľúbenejšou spisovateľkou za rok 2010 Andreou Coddington
dňa 22. marca 2012 (štvrtok) o 17. h. v kultúrnej sále Kriváň.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci odboru výstavby a životného prostredia. Bližšie informácie si môžete prečítať v priloženom inzeráte.
 

Syndikovať obsah