ŽOS–EKO Vrútky zhodnocuje staré autá, akumulátory, batérie a oleje

Zverejňujeme tlačovú informáciu o materiálovom zhodnocovaní opotrebovaných vozidiel, batérií, akumulátorov a pneumatík firmou ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - ponuka záujmovej činnosti na október 2012

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2012. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Oznámenie o zmene - stavba diaľnice D1 Dubná skala - Turany

Zverejňujeme oznámenie o zmene vo výstavbe úseku diaľnice D1 Dubná skala - Turany. Pre viac informácií si pozrite pripojený dokument.

 

Október - mesiac úcty k starším

Mesto Vrútky v spolupráci s poslancom MsZ Michalom Kuricom Vás pozývajú pri príležitosti mesiaca úcty k starším na podujatie Deň seniorov dňa 12. októbra 2013 (sobota) o 16. h. v Kine 1. máj.
Vstup je voľný a navyše každý účastník bude zaradený do zlosovania o zaujímavé ceny.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 kliknite tu.

 

Zverejnenie zámeru prenechania nehnuteľného a hnuteľného majetku do nájmu

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 V zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

 

Autorská výstava Marcely Pajurkovej

Mesto Vrútky a Turčianske kultúrne stredisko Vás pozývajú na autorskú výstavu obrazov a fotografií Marcely Pajurkovej dňa 22. októbra 2012 (pondelok) o 16. h.
v Kine 1. máj.
Viac informácii prinášame v priloženom plagáte.
 

Spisovateľka Bea Bazalová vo Vrútkach - nový termín besedy

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozýva na besedu a autogramiádu so spisovateľkou Beou Bazalovou dňa 11. októbra 2012 (štvrtok) o 16,30 h.
v sobášnej sále MsÚ.
Pôvodný termín besedy uvedený v časopise Vrútočan 23.10.2012 bol zmenený kvôli rokovaniu MsZ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci odboru výstavby a životného prostredia. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom inzeráte.

 

Oznam

Mesto Vrútky oznamuje, že od 1. 8. 2012 bude uzatvorená kultúrna sála Kriváň
z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie a preto ju nebude možné prenajímať na spoločenské akcie.
Rokmi poznačená budova dostane novú tvár. Po obnovení, ktoré je plánované na prvý štvrťrok roku 2013 sa z Kriváňa stane reprezentatívne kultúrne centrum.
Po ukončení všetkých zmien a následnom otvorení pre verejnosť, Vás budeme informovať.

 

Syndikovať obsah