Informácia o MsZ zo dňa 24.4.2013

Plánované mestské zastupiteľstvo dňa 24. 04. 2013 bolo z dôvodu neuznášaniaschopnosti poslaneckého zboru ukončené primátorom mesta, ktorý podľa §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a §17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach zvolá nové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Termín nového zasadnutia Mestského zastupiteľstva ako aj pozvánka budú zverejnené a zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach.

 

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v utorok 30. apríla 2013 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Pozvánka na aprílové zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v stredu 24.4.2013 o 8:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie - začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Celý text verejnej vyhlášky si môžete pozrieť v priloženom dokumente.

 

ZMENA TERMÍNU aprílového zasadnutia MsZ

Plánované mestské zastupiteľstvo dňa 16. 04. 2013 bolo z dôvodu neuznášaniaschopnosti poslaneckého zboru ukončené primátorom mesta, ktorý podľa §12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a §17 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach zvoláva nové zasadnutie Mestského zastupiteľstva na 24. 04. 2013 o 08:00 hod.

 

Jarné upratovanie

Zverejňujeme harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci jarného upratovania vo Vrútkach.

 

Oznamenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie pre údržbu elektrického zariadenia takto:

6. 5. 2013
od 8. do 12. hod. – Ul. Karvaša a Blahovca, Hlboká, osada Fatra, osada Grúň, osada Háj

7. 5. 2013
od 8. do 12. hod. – Ul. Karvaša a Blahovca, Hájska

9. 5. 2013
od 8. do 12. hod. – Matušovičovský rad, Čachovský rad, Južná, Martinská, Ružový dvor

Informácie pre uchádzačov o externé bakalárske štúdium v odbore ETIKA

Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka prostredníctvom detašovaného pracoviska na Strednej odbornej škole dopravnej Martin - Priekopa štúdium aplikovanej etiky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

V dňoch od 1. apríla 2013 do 31. mája 2013 Štatistický úrad SR prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Viac informácií prinášame v priloženom dokumente.

 

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pod názvom: Turcom krížom-krážom v dňoch 19.augusta - 23.augusta. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah