Zmena konania Jarného behu

V piatok 16. mája sa mal uskutočniť Jarný beh mesta Vrútky pre deti MŠ a ZŠ. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa prekladá na piatok 6. júna 2014 o 10. hodine.
Za porozumenie ďakujeme.

 

Výstava obrazov akademického maliara Martina Augustína

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozýva na vernisáž výstavy obrazov akademického maliara Martina Augustína v stredu 21. mája 2014 v sobášnej sieni MsÚ o 17.00 h. Podujatie bude spojené s literárnym večerom poetky Dany Janebovej.
Výstava bude verejnosti prístupná od 21. - 29. mája 2014 od 15. - 17. hod.

 

Prerušenie dodávky tepla - oznam

Z dôvodu prác na rekonštrukcii primárneho horúcovodu v mestskej časti Martin-Sever, ktorú realizuje spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., bude v čase od 20.00 hod. dňa 20.5.2014 do 22.00 hod. 21.5.2014 prerušená dodávka tepla pre odberné miesta pripojené na horúcovod Centrum v úseku za nadzemnou deliacou šachtou HI-S3 (pri Baumaxe), t.j. odberné miesta z EB Fatra, EB Košúty T12, 13, 14, Priekopa a Vrútky.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy z podnetu žiadateľa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. podľa predloženého návrhu "Podklady na určenie ochranných pásiem (OP) vodného zdroja Lipovec - prehodnotenie", určuje ochranné pásma vodárenského zdroja "Lipovec - studňa" v k.ú. Vrútky a v k.ú. Lipovec. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Jozef Nemček a manž. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. podali dňa 28.2.2014 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníkov v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti podľa stavebného zákona udelil stavebné povolenie.

Pozvánka na valné zhromaždenie Komposesorátu, pozem. spol. Vrútky

Komposesorát, pozem. spol. Vrútky, pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2014 o 13:00 hod. vo Vrútkach v Katolíckom kultúrnom dome, ul. Matušovičovský rad. Bližšie informácie a program si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

VYPREDANÉ! Koncert skupiny FRAGILE

Mesto Vrútky Vás v rámci XX. ročníka VHJ pozýva na koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa uskutoční 19. mája 2014 o 18:00 v Evanjelickom kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.
VSTUPENKY SÚ UŽ VYPREDANÉ!

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia športu a mládeže prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2014 nasledovne:
* HK KOMETA Vrútky – 1 099 €
* TJ Lokomotíva Vrútky – 650 €
* Tenisový klub Vrútky – 199 €
* PVK Vrútky – 1 111 €
* Kde čo je OZ – 34 €
* OM3KFV – rádioamatéri – 237 €
* TJ SOKOL Vrútky – 298 €
* Attack Vrútky – 672 €
* Turčianske hry mládeže 2014 – 200 €
* Silvestrovský beh 2014 – 200 €

 

Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií rozdelila komisia kultúry a školstva finančné dotácie v oblasti kultúry v roku 2014 nasledovne:
* Literárny klub M. Zaťka (KKD) – 200 €
* Spolok priateľov kaktusov Vrútky – 50 €
* Vydanie knižnej publikácie o fotografovi Filipovi Lašutovi – 200 €
* Turčianske čriepky – 200 €

 

Dotácie v sociálnej oblasti

Sociálna komisia MsZ Vrútky zasadala 16.4.2014.
Dotácie boli rozdelené nasledovne:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska vo Vrútkach - 280,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom - 1.000,-€
- Žena v tiesni-krízové centrum Martin - 100,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Turčianske Kľačany - 0,-€
- OZ Bodkáčik- pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR - 50,-€
- ILCO - o.z. stomikov Martin - 20,-€

Syndikovať obsah