Oznam o zmene času vývozu komunálneho odpadu

Brantner Fatra s.r.o. oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa zajtra 17.5.2013 uskutoční vo Vrútkach v poobedňajších hodinách.

 

Dotácie v oblasti sociálnych služieb

Sociálna komisia v roku 2013 prerozdelila dotácie v sociálnej oblasti nasledovne:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky 600,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky 800,- €
- Žena v tiesni- občianske združenie 500,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. – 1.500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska – 280,-€
- OZ Bodkáčik pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením – 120,-€
- ILCO, o.z. stomikov z regiónu Turca – 200,-€

 

Odpúšťanie vody z Krpelianskej priehrady

Dňa 16.5.2013 od 12:00 do 13:00 dôjde k odpúšťaniu vody z Krpelianskej priehrady do povodia starého koryta Váhu. Preto vyzývame občanov, aby sa nezdržiavali v čase odpúšťania pri brehoch rieky Váh, nakoľko hladina rieky bude zvýšená.

 

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu kontroly a údržby elektrického zariadenia takto:
11. 6. 2013
od 8. do 12. hod. - ul. Karvaša Blahovca č.d. 999 a
Záhradkárska osada Fatra.
Ing. Milan Rovný
vedúci odboru výstavby a životného prostredia

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 kliknite tu.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Firma BRA-VUR, a.s., v zastúpení JANG, s.r.o. podala dňa 12.4.2012 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia "Rozšírenie dobývacieho priestoru nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Vrútky - Lipovec" na pozemkoch v katastrálnom území Vrútky. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 3.6.2013 o 10.00 hod.

CVČ Domino - prímestská rekreácia 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka prímestskú rekreáciu pri koníkoch v Košťanoch nad Turcom pod názvom: Leto v sedle - v dňoch 15.júla - 19.júla 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Obmedzené fungovanie pokladne na MsÚ vo štvrtok 9.5.2013

Oznamujeme Vám, že vo štvrtok 9.5.2013 bude na ulici Matušovičovský rad prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu údržby elektrického zariadenia, a preto v čase 8.00 - 12.00 hod. nebude otvorená ani pokladňa na MsÚ.
Ďakujeme za porozumenie.

 

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 7.5.2013 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah