Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2014 kliknite tu.

 

Nájomný bytový dom - prezentácia návrhov riešenia

Mesto Vrútky oznamuje, že dňa 22.11.2013 o 14:00 hod. v budove Mestského úradu č. dverí 201, môžu záujemcovia o výstavbu nájomných bytov v meste Vrútky prezentovať svoje návrhy.
Podmienkou účasti je spôsob financovania výstavby cez Štátny fond rozvoja bývania.
Plánovaná koncepcia bytového domu je cca. 30 bytových jednotiek, s výťahom.

 

Literárna jeseň

Mestská knižnica Hany Zelinovej v spolupráci s vydavateľstvom IKAR Vás pozýva na literárne stretnutie so slovenskou autorkou Monikou Jakubeczovou
dňa 26. novembra 2013 (utorok) o 16.30 h. v sobášnej miestnosti MsÚ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Pozvánka na októbrové zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 15.10.2013 o 10:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

CVČ Domino - podujatia v októbri 2013

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac október 2013. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výlepné plochy určené na vylepovanie volebných plagátov

V rámci sekcie Samospráva a podstránky VOĽBY 2013 pribudli informácie o výlepných plochách určených na vylepovanie volebných plagátov.

 

Informácia o záverečnom stanovisku k POH Žilinského kraja

Mestský úrad Vrútky podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom, že Obvodný úrad životného prostredia Žilina , Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní zaslal záverečné stanovisko k Programu odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015.

Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny

SSE-D, a. s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že bude prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu opravy el. zariadenia takto:

22.10. 2013
od 7:30 do 16:30 hod. - ul. Chotárna

23.10. 2013
od 7:30 do 16:30 hod.:
ul. Gen. Alexandra Kordu č.d. 3-8,
J.G. Tajovského a M.R. Štefánika 4-9.

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013

Mesto Vrútky v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR a. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3. 7. 2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia dňa 9. novembra 2013 (sobota) v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Zverejnenie zámeru Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 V zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prenechania nehnuteľného majetku Mesta Vrútky ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Predaj nehnuteľného majetku mesta:
pozemok p.č. KN C 770/10, ostatné plochy o výmere 27 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 3694 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Vrútky, za predajnú cenu 6,70 eur za m2.

Syndikovať obsah