Oznámenie o zámere mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer predať nehnuteľný majetok: pozemky ul. Rybárska.

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok: nebytový priestor – ambulancia, čakáreň, WC - Objekt Denného centra, ul. Kalocsaya.

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok: pozemok ul. Sládkovičova - parkovacie plochy.

Oznámenie o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Vrútky z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Vrútky má zámer prenajať nehnuteľný majetok: futbalový areál. Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.

CVČ Domino - podujatia v apríli 2015

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac apríl 2015. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Literárno-hudobné popoludnie

Mesto Vrútky a Literárny klub Hany Zelinovej Vás pozývajú na Literárno-hudobné popoludnie v stredu 25. marca 2015 v sobášnej sieni MsÚ o 16.00 h.
Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Kultúrna sála Kriváň na prenájom

Mesto Vrútky ponúka na prenájom priestory na realizáciu kultúrnych, kultúrnovýchovných a spoločenských podujatí.


Kultúrnospoločenská sála má kapacitu 120 návštevníkov, je vhodná na rodinné oslavy, spoločenské podujatia ako sú svadby, kary, stužkové, výstavy, koncerty a prednášky.


V prípade záujmu kontaktovať MsÚ Vrútky, referát kultúry:
Katarína Lahutová
Ul. 1. čs. brigády 24 A, 038 61 Vrútky
Tel.: 043/430 19 30,
e-mail: lahutova@vrutky.sk

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 17.3.2015 o 13:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Literárne stretnutie s Petrou Nagyovou-Džerengovou

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozýva na literárne stretnutie so slovenskou autorkou Petrou Nagyovou-Džerengovou dňa 19. marca 2015 (štvrtok)
o 17.00 h., kultúrna sála Kriváň.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.
 

Obsadenie uvoľneného mestského bytu

Mesto Vrútky oznamuje uvoľnenie bytu osobitného určenia na ul. Kafendova 2. Byt je jednoizbový s úplným príslušenstvom a vybavením II. kategórie. Byt sa nachádza na 3 poschodí. Obytná plocha bytu je 20,95 m2. Byt má nájomný charakter. Približný mesačný nájom 50,- EUR. Viac informácií sa dočítate v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah