Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy z podnetu žiadateľa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. podľa predloženého návrhu "Podklady na určenie ochranných pásiem (OP) vodného zdroja Lipovec - prehodnotenie", určuje ochranné pásma vodárenského zdroja "Lipovec - studňa" v k.ú. Vrútky a v k.ú. Lipovec. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Jozef Nemček a manž. Prof. PhDr. Mária Nemčeková, CSc. podali dňa 28.2.2014 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu v zlúčenom územnom a stavebnom konaní. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníkov v zlúčenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní žiadosti podľa stavebného zákona udelil stavebné povolenie.

Pozvánka na valné zhromaždenie Komposesorátu, pozem. spol. Vrútky

Komposesorát, pozem. spol. Vrútky, pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2014 o 13:00 hod. vo Vrútkach v Katolíckom kultúrnom dome, ul. Matušovičovský rad. Bližšie informácie a program si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

VYPREDANÉ! Koncert skupiny FRAGILE

Mesto Vrútky Vás v rámci XX. ročníka VHJ pozýva na koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa uskutoční 19. mája 2014 o 18:00 v Evanjelickom kostole Dr. Martina Luthera vo Vrútkach. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.
VSTUPENKY SÚ UŽ VYPREDANÉ!

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia športu a mládeže prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2014 nasledovne:
* HK KOMETA Vrútky – 1 099 €
* TJ Lokomotíva Vrútky – 650 €
* Tenisový klub Vrútky – 199 €
* PVK Vrútky – 1 111 €
* Kde čo je OZ – 34 €
* OM3KFV – rádioamatéri – 237 €
* TJ SOKOL Vrútky – 298 €
* Attack Vrútky – 672 €
* Turčianske hry mládeže 2014 – 200 €
* Silvestrovský beh 2014 – 200 €

 

Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č. 1/2009 o poskytovaní dotácií rozdelila komisia kultúry a školstva finančné dotácie v oblasti kultúry v roku 2014 nasledovne:
* Literárny klub M. Zaťka (KKD) – 200 €
* Spolok priateľov kaktusov Vrútky – 50 €
* Vydanie knižnej publikácie o fotografovi Filipovi Lašutovi – 200 €
* Turčianske čriepky – 200 €

 

Dotácie v sociálnej oblasti

Sociálna komisia MsZ Vrútky zasadala 16.4.2014.
Dotácie boli rozdelené nasledovne:
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky - 500,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky - 500,-€
- Jednota dôchodcov Slovenska vo Vrútkach - 280,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom - 1.000,-€
- Žena v tiesni-krízové centrum Martin - 100,-€
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých Turčianske Kľačany - 0,-€
- OZ Bodkáčik- pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením SR - 50,-€
- ILCO - o.z. stomikov Martin - 20,-€

STAVANIE MÁJA a prezentácia ľudových remesiel

Mesto Vrútky Vás pozýva na STAVANIE MÁJA spojené s predajnými trhmi, prezentáciou ľudových remesiel a kultúrnym programom v stredu 30. apríla 2014 od 10.00 hod. na pešej zóne vo Vrútkach.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte a program nájdete tu.

 

Vyhlásenie výberového konania v ZŠ a MŠ

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa v materských školách na Ulici franc. partizánov a Ulici nábrežnej vo Vrútkach a riaditeľa základnej školy na Ulici Čachovský rad vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priložených dokumentoch [materské školy] a [základná škola].

 

CVČ Domino - podujatia v máji 2014

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac máj 2014. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Syndikovať obsah