Odstávka vody 30.6.2015 z dôvodu havárie

Oznamujeme občanom, že dňa 30.6.2015 bude odstavená voda v meste Vrútky v čase od 8:00 do 14:00 hod. z dôvodu havárie, ktorá sa stala na ulici sv. Cyrila a Metoda. Ďakujeme za porozumenie.

 

Odovzdanie hasičského vozidla Dobrovoľnému hasičskému a záchrannému zboru vo Vrútkach

Primátor mesta Ing. Miroslav Mazúr Vás pozýva na slávnostný akt odovzadnia hasičského vozidla podpredsedom vlády a ministrom vnútra SR JUDr. Robertom Kaliňákom Dobrovoľnému hasičskému a záchrannému zboru vo Vrútkach. Bližšie informácie o tejto akcii prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Žilinský samosprávny kraj oznamuje informáciu o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK", ku ktorému môže verejnosť zaujať písomné stanovisko. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov pre úsek stavby "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Zatvorenie matričného úradu dňa 29.6.2015

Dňa 29. júna 2015 bude Matričný úrad a oddelenie evidencie obyvateľstva zatvorené z dôvodu povinného školenia Ministerstva vnútra k programu registra adries.

 

Predčasné ukončenie výluky na trati Vrútky-Varín dňa 18.6.2015

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcim, že predčasne dňa 18.6.2015 ukončuje výluku na trati Vrútky – Varín. Viac informácií si môžete prečítať v ozname a tiež súhrnnom dokumente.

 

Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s plánom činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2015, kliknite tu.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle ustanovenia 9a) ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v nasledovnom dokumente.

 

Verejná diskusia s občanmi mesta Vrútky na tému ochrana verejného poriadku v meste Vrútky

Verejná diskusia s občanmi, 24. 6. 2015 o 18.00 hod., Kultúrna sála Kriváň

 

Náčelník Mestskej polície Vrútky PhDr. Michal Migát spoločne s predsedom komisie verejného poriadku a cestovného ruchu mesta Vrútky Jozefom Gorcovským a prizvanými hosťami pozývajú všetkých občanov mesta Vrútky na:

 

Verejnú diskusiu s občanmi mesta Vrútky na tému ochrana verejného poriadku v meste Vrútky

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, povoľuje časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov pre úsek stavby "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah