Oznam - skúška sirén

Dňa 14. augusta 2020 o 12:00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom „elektromotorických sirén“ civilnej ochrany.

 

Oznam o zatvorení Mestského úradu Vrútky

Mestský úrad bude z technických príčin dňa 13.8.2020 zatvorený. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - výzva

Pri kontrole 22 kV vedenia VN 206 v k.ú. Vrútky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. V zmysle platnej legislatívy preto Slovenská distribučná, a.s.

Žilinský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Takmer polovica samospráv v Žilinskom kraji aktívne pracuje na sčítaní, niektoré obce už majú prvú fázu štatistického zisťovania za sebou. Sčítali zatiaľ okolo 16% bytov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru v Martine, v súlade s platnou legislatívou, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 11.augusta 2020 07:00 hod. až do odvolania. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostriedkov, Referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že Gabriela Bieliková, bytom Žilina predložila žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Mimoriadny oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa 5.8.2020 od 22:00 do 6.8.2020 do 19:00 prerušená dodávka tepla pre mestskú časť Priekopa a mesto Vrútky.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, zastúpená spoločnoťou TTL Group s.r.o. Bánovce nad Bebravou, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Vrútky_Kafendova, Kordu“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky. Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a vydáva rozhodnutie o umiestnení tejto stavby.

Nájdime osobnosť Žilinského kraja 2020

Žilinský samosprávny kraj hľadá osobnosti, ktoré svojou činnosťou pozitívne ovplyvnili životy ľudí v okolí a svojim úsilím častokrát reprezentujú náš kraj doma i v zahraničí. Viacerí z nich ostávajú napriek tomu nepovšimnutí a nedocenení. Nominujte aj vy osobnosť kraja a odhaľte výnimočné príbehy výnimočných ľudí. Tohtoročné tipy na najvyššie krajské ocenenie môžete podávať do 31. augusta 2020. Propagačný plagát si môžete pozrieť na priloženom odkaze.

Oznam o prerušení dodávky tepla spoločnosťou Martinská teplárenská, a.s.

Martinská teplárenská, a.s., ako dodávateľ tepla na území mesta Vrútky, na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. oznamuje, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla v dňoch 18.8.-20.8.2020 podľa harmonogramu, ktorý nájdete spolu s ďalšími informáciami v prílohe.

 

Syndikovať obsah