Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že Radovan Kováč, bytom Vrútky predložil žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala dňa 26.10.2020 na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“ umiestnenej na pozemkoch k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa

Verejná vyhláška - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Navrhovateľ BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, doručil v zmysle platnej legislatívy, dňa 28.04.2021 Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Bytový dom JAVORKA II“.

Testovanie na koronavírus na Vrútkach v máji

Počas mesiaca máj je možné dať sa otestovať v Mobilnom odberovom mieste pri Evanjelickom zborovom dome. Testovanie je bez registrácie aj s ňou. Registrovaní majú prednosť. Testuje sa od 8:00 hod. do 16:30 hod. každý deň. Pozor: Odberné miesto v telocvični ZŠ Hany Zelinovej nebude!
Prikladáme aj informačný plagát.

 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Spojenej školy, M.R.Štefánika 1, Vrútky

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky: Spojenej školy, M.R.Štefánika 1, Vrútky. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Bc. Róbert Meliš, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby.

Do práce na bicykli 2021

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce sa Mesto Vrútky opätovne, už tretí raz (v r. 2019, 2020, 2021) zapojilo do celonárodnej kampane, čím umožňuje obyvateľom nášho mesta zúčastniť sa 8. ročníka súťaže.

Testovanie na Vrútkach v sobotu 24.4.2021

Aj najbližšiu sobotu sa bude dať testovať na oboch vrútockých MOMkách. V prípade telocvične ZŠ Hany Zelinovej každá otestovaná osoba dostane respirátor FFP2 zdarma.

 

Očkovanie výjazdovým tímom VÚC Žilina

Oznamujeme všetkým obyvateľom Vrútok, že na základe uznesenia č. 5/2021 z rokovania krízového štábu OÚ Žilina ponúkame občanom Vrútok možnosť zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 formou výjazdového tímu VÚC Žilina. Možnosť očkovania platí pre imobilných občanov a občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť na očkovanie do očkovacích centier.

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021. Viac informácií si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Syndikovať obsah