Dotácie v oblasti športu

Komisia mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2012 nasledovne:
- TJ SOKOL Vrútky - 971 €
- SZZP I. - 117 €
- TJ Lokomotíva Vrútky - 1640 €
- OM3KFV - rádioamatér - 120 €
- PVK Vrútky - 3324 €
- Tenisový klub Vrútky - 637 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 2027 €
- HK KOMETA Vrútky - 2947 €
- Mažoretky - 589 €

Týždeň modrého gombíka 2012

Tohtoročný v poradí už ôsmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2012 sa uskutoční od pondelka 14. mája do nedele 20. mája 2012.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 30.4.2012 do odvolania. Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve. A to najmä:
- zakladať alebo udržiavať ohne na voľnom priestranstve;
- používať otvorený oheň na voľnom priestranstve;
- odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
- vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

 

Galavečer pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ

Mesto Vrútky a ZUŠ Frica Kafendu Vás pozývajú na Galavečer pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ Frica Kafendu dňa 27. apríla 2012 o 17 h. v Kine 1. máj.
Viac informácií nájdete v priloženom plagáte.

 

XVIII. ročník Vrútockej hudobnej jari

Mesto Vrútky Vás pozýva v mesiaci apríl na koncerty v rámci XVIII. ročníka Vrútockej hudobnej jari dňa 18. apríla, 20. apríla a 27. apríla 2012.
Viac informácii nájdete v priloženom plagáte.

 

Odpredaj pozemku

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a Všeobecne záväzného nariadenia o hospodárení s majetkom mesta Vrútky č. 10/2009 v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Mesto Vrútky zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Vrútky z dôvodu hodného osobitného zreteľa na svojom webovom sídle.
1. Odpredaj časti pozemku z p.č. KN C 1134/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 590 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Vrútky na liste vlastníctva č. 1876.

Jarný beh mesta Vrútky

Dňa 18.5.2012 (piatok) o 10.00 hod. sa uskutoční 18. ročník Jarného behu mesta Vrútky základných a materských škôl na škvárovom ihrisku pri Gymnáziu J.C.Hronského. Viac informácií si môžete pozrieť v priloženej pozvánke a propozíciách.

 

Deň narcisov - 16. ročník

Tak ako každý rok na jar, i v tomto roku sa spoja tisícky ľudí v uliciach celého Slovenska v jednej myšlienke - myšlienke spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Mesto Vrútky a Turčianske Venuše o. z. Vás pozývajú dňa
13. apríla 2012 zúčastniť sa tejto zbierky v našom meste
.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

67. výročie oslobodenia mesta Vrútky

Mesto Vrútky Vás pozýva 11. apríla 2012 na spomienku 67. výročia oslobodenia mesta Vrútky o 10. h. pri pomníku pred mestským úradom vo Vrútkach. Spomienkový akt bude pokračovať ku bistru Linda, kde je umiestnená pamätná tabuľa padlým.

 

Týždeň slovenských knižníc v MsK Hany Zelinovej

V týždni od 26.3.2012 do 1.4.2012 priebeha celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc, do ktorého sa už tradične zapája aj naša Mestská knižnica Hany Zelinovej. Bližšie informácie si môžete pozrieť v priloženom letáku.

 

Syndikovať obsah