Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti - EIA k navrhovanej cyklotrase - úsek Strečno Lipovec, Vrútky

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na úseku EIA ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, doručil na MsÚ Vrútky v zmysle platnej legislatívy záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno - Lipovec, Vrútky, Vrútky - Martin, mimo cestného telesa I/18", navrhovateľa Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP, Žilina.

Výzva občanom - používanie reflexných prvkov

Vzhľadom na elimináciu dopravných nehôd za účasti chodcov, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyzýva občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujú po ceste za zníženej viditeľnosti, najmä v ranných a večerných hodinách. Celý text výzvy si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 11.2.2020 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Ing. Ladislav Jantulík, Žilina, podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa, v zmysle platnej legislatívy, dňa 21.8.2019 žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby: Prístup k pozemkom chatovej osady Pod Dolinky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy povoľuje túto stavbu ako dočasnú stavbu na dobu 20 rokov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

História lyžovania v Turci

Srdečne Vás pozývame 11. februára 2020 o 10:00 hod. do Kultúrnej sály Kriváň na besedu spojenú s výstavou pod názvom História lyžovania v Turci. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom plagáte.

 

Podajte si žiadosť o dotáciu

V zmysle VZN č. 7 /2019 o poskytovaní dotácií bude aj tento rok mesto prideľovať dotácie v oblasti sociálnej, kultúry, športu a školstva. Žiadosti sa predkladajú v zmysle Prílohy č. 1 tohto VZN do podateľne Mestského úradu do 31. januára 2020 v zapečatenej obálke s nápisom „Žiadosť o dotáciu“ s uvedením oblasti, z ktorej sa dotácia žiada. Predložené žiadosti posudzujú príslušné komisie MsZ a to do 15. marca príslušného roka. Primátor mesta do 30.

CVČ Domino - podujatia vo februári 2020

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac február 2020. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Porucha verejného osvetlenia

Oznamujeme občanom Mesta Vrútky, že v mestskej časti Hluchovo, Dolné Vrútky a na Ulici M.R. Štefánika (a priľahlých uliciach napájaných z príslušného rozvádzača) dochádza k výpadkom verejného osvetlenia. Na odstránení predmetných porúch sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 

Poďakovanie čitateľom od knihovníčok Mestskej knižnice Hany Zelinovej

Milí čitatelia, ďakujeme Vám za priazeň, ktorú ste nám v minulom roku prejavili. Tešíme sa, že i v novom roku sa budeme spolu stretávať v príjemnej atmosfére našej knižnice. Čaká na Vás mnoho knižných noviniek, ktoré si môžete pozrieť v obrázkovej prílohe: foto1 a foto2. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Zuzka a Veronika

 

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka letné tábory v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

Syndikovať obsah