Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Otváranie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 12.4.2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách na území mesta Vrútky ( v 1 triede na MŠ Nábrežná a 1 triede OZ MŠ Spojenej školy, je do skončenia karantény prerušená prevádzka) a na I. stupni ZŠ H. Zelinovej a Spojenej školy pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Schválené dotácie na šport, kultúru a sociálne veci na rok 2021

V zmysle VZN č. 7/2019 o poskytovaní dotácií boli z rozpočtu mesta schválené dotácie v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí nasledovne:

 

v oblasti športu:
* HK KOMETA Vrútky 6400 €
* O.Z. Active Kids 1500 €
* TJ Sokol Vrútky 500 €
* PVK Vrútky 3500 €
* FC Attack Vrútky 4000 €
* TJ Lokomotíva Vrútky 1500 €

 

v oblasti kultúry:
* Združenie Brána Turca 3000 €

 

Príhovor primátora k 76. výročiu oslobodenia Vrútok

Vážení čitatelia, tohtoročný apríl je, pokiaľ ide o počasie, veľmi netradičný. Sneh nielenže nezliezol z vrcholov Malej Fatry, ale sa ešte na pár dní vrátil aj do ulíc nášho mesta. O to viac ho je v horách. Prečo o tom píšem?

Testovanie na COVID-19 na Vrútkach počas soboty 10. apríla 2021

 

Požičajte si časopisy v Mestskej knižnici Hany Zelinovej


Milí čitatelia, nezabúdajte, že tieto časopisy si môžete za minimálny poplatok požičať domov a dozvedieť sa množstvo zaujímavostí. Ponúkame aj detské časopisy ako Fifík a Bublina. Srdečne vás pozývame.


 

Pomoc obetiam trestných činov

Zverejňujeme plagáty z Ministerstva vnútra SR, týkajúce sa informačných kancelárií pre obete trestných činov aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá tiež vytvára nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a riziko nárastu počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - DUBNÁ SKALA“, navrhovateľa Miroslav Šlenc RKP - spracovňa rýb, Francúzskych partizánov 33, 038 61 Vrútky, IČO: 31 083 609, v zastúpení spoločnosťou ProBim, s.r.o., Hradečnica 11013/19, 036 01 Martin, IČO: 47 902 825 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať.

Testovanie na COVID-19 na Vrútkach počas veľkonočných sviatkov

Pozrite si informačný plagát s termínmi testovania na COVID-19 v Meste Vrútky počas veľkonočných sviatkov.

 

Oznámenie o zámere Mesta Vrútky predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Mesto Vrútky, v zmysle platnej legislatívy o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah