Upozornenie na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom Úradu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, upozorňuje na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia COVID-19 napriek uvoľňujúcim sa opatreniam, pretože pandémia stále pretrváva. Skúsenosti z posledných dní ukazujú opätovný výskyt koronavírusu u osôb vracajúcich sa zo zahraničia a počet pozitívnych osôb opäť narastá.

Oznam o zmene otváracích hodín v mesiacoch júl a august v Mestskej knižnici Hany Zelinovej

Mestská knižnica Hany Zelinovej oznamuje čitateľom, že bude v mesiacoch júl a august 2020 otvorená v čase od 8.00-16.00.hod. Ďakujeme za porozumenie.

 

Oznámenie k júnovému zasadnutiu Mestského zastupiteľstva Vrútky

Na základe uskutočneného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Vrútky v mesiaci máj a na základe odporúčania Mestskej rady Vrútky, sa v mesiaci jún 2020 neuskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, plánované bude až na mesiac august 2020.

 

Informácia o zaslaní zámeru a upovedomenie o začatí konania

Dňa 17.06.2020 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručený zámer „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 23.6.2020 (7:30-15:30 hod.) a 30.6.2020 (8:00-13:00 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Nepravdy a polopravdy o udalosti na Vrútkach (doplnené o stanovisko riaditeľky školy)

Napriek skutočnosti, že vyšetrovanie šokujúcej udalosti, ktorá sa dňa 11. júna 2020 stala na Spojenej škole na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach, ešte prebieha, médiami a internetom sa šíri viacero informácií, ktoré sa nezakladajú na potvrdených faktoch a nevychádzajú z reality. Môžu však mať negatívny dosah na rýchlosť prekonania traumy, ktorú táto udalosť spôsobila a návrat zasiahnutej komunity do bežného každodenného života. Patria medzi ne aj nasledujúce informácie:

Oznam o linkách psychologickej pomoci pre obete nešťastia na Spojenej škole na Ulici M.R.Štefánika

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Kollárovej ulici v Martine vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým a vyslovuje podporu všetkým zamestnancom, deťom a príbuzným Spojenej školy M.R. Štefánika Vrútky. V prípade potreby krízovej intervencie, vzhľadom na aktuálnu situáciu, ich je možné kontaktovať na tel. číslach uvedených v priloženom dokumente.

Kondolencia

V mene svojom, poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu vo Vrútkach vyjadrujem hlboký zármutok nad tragickou udalosťou, ktorá sa dnes udiala v Spojenej škole na Ul. M.R.Štefánika vo Vrútkach.
Pozostalým prejavujeme úprimnú sústrasť.

Branislav Zacharides
primátor

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie, ktoré je účinné od 10.júna 2020, 7:00 hod. a týka sa najmä ďalšieho uvoľňovania reštrikčných opatrení a zrušenia štátnej karantény. Jeho znenie si môžete prečítať v priloženom dokumente. Zároveň vydal opatrenie s účinnosťou od 10.júna 2020, 6:00 hod. týkajúce sa uvoľňovania režimu nosenia rúšok.

CVČ Domino - letné tábory

Centrum voľného času DOMINO ponúka ešte niekoľko voľných miest v letných táboroch v lokalite Margita - Ilona. Viac informácií si môžete prečítať na priloženom letáku.

 

Syndikovať obsah