Spisovateľka Bea Bazalová vo Vrútkach - nový termín besedy

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás pozýva na besedu a autogramiádu so spisovateľkou Beou Bazalovou dňa 11. októbra 2012 (štvrtok) o 16,30 h.
v sobášnej sále MsÚ.
Pôvodný termín besedy uvedený v časopise Vrútočan 23.10.2012 bol zmenený kvôli rokovaniu MsZ.
Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Výberové konanie

Mesto Vrútky vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúci odboru výstavby a životného prostredia. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom inzeráte.

 

Oznam

Mesto Vrútky oznamuje, že od 1. 8. 2012 bude uzatvorená kultúrna sála Kriváň
z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie a preto ju nebude možné prenajímať na spoločenské akcie.
Rokmi poznačená budova dostane novú tvár. Po obnovení, ktoré je plánované na prvý štvrťrok roku 2013 sa z Kriváňa stane reprezentatívne kultúrne centrum.
Po ukončení všetkých zmien a následnom otvorení pre verejnosť, Vás budeme informovať.

 

Separovaný zber na II. polrok 2012


Zverejňujeme harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2012.

 

Celoživotné vzdelávanie - Univerzita tretieho veku

V rámci koncepcie celoživotného vzdelávania bude aj v akademickom roku 2012/2013 pokračovať štúdium na Univerzite tretieho veku, ktorej odborným garantom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Všetky prednášky sú v Martine, podporené Mestom Martin.

Štúdium na UTV je 6 semestrálne (3 roky). Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia nad 40 rokov a invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek. Podmienkou prijatia je maturita.

Ponuka doterajších študijných odborov:

Záverečný účet mesta za rok 2011

MsZ vo Vrútkach dňa 19.6.2012 bude na svojom plánovanom zasadnutí prerokovávať Záverečný účet mesta za rok 2011, ktorý zverejňujeme v sekcii Ekonomika (dokumenty sú umiestnené hneď prvé hore v poradí).

 

Dotácie v oblasti sociálnych služieb

Sociálna komisia v roku 2012 prerozdelila dotácie v sociálnej oblasti nasledovne:

- Slovenský zväz zdravotne postihnutých I. Vrútky 1.200,- €
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých II. Vrútky 800,- €
- Žena v tiesni- občianske združenie 500,-€
- Útulok Dobrý pastier Kláštor pod Znievom, o.z. – 1.500,-€

 

Dotácie v oblasti kultúry

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií boli komisiou kultúry a školstva prerozdelené finančné dotácie v oblasti kultúry pre rok 2012 nasledovne:
- Slov. zväz zdrav. postihnutých I. - 150 €
- Slov. zväz zdrav. postihnutých II. - 150 €
- Jednota dôchodcov - 150 €
- Literárny klub M. Zaťka /KKD/ - 300 €
- Turčianské čriepky - 450 €
- Spolok priateľov kaktusov - 100 €

 

Dotácie v oblasti športu

Komisia mládeže a športu prerozdelila finančné dotácie v oblasti športu pre rok 2012 nasledovne:
- TJ SOKOL Vrútky - 971 €
- SZZP I. - 117 €
- TJ Lokomotíva Vrútky - 1640 €
- OM3KFV - rádioamatér - 120 €
- PVK Vrútky - 3324 €
- Tenisový klub Vrútky - 637 €
- FC ŽOS Lokomotíva Vrútky - 2027 €
- HK KOMETA Vrútky - 2947 €
- Mažoretky - 589 €

Týždeň modrého gombíka 2012

Tohtoročný v poradí už ôsmy ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka 2012 sa uskutoční od pondelka 14. mája do nedele 20. mája 2012.
Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Syndikovať obsah