Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Stavebník Železnice SR, Klemesova 8, Bratislava v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT, a. s., Trnavská cesta 27, Bratislava listom zo dňa 30. 01. 2019, doručeným dňa 01. 02. 2019 požiadal Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy: „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Martin, v zastúpení splnomocnenými zástupcami Ing. Miroslavom Stolárikom a Ing. Petrom Krajčovičom - Stavba od A po Z, s.r.o., Thurzova 16A, Martin, podalo na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, určený OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky, v zmysle platnej legislatívy dňa 09.01.2019 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia stavby športovo rekreačného areálu -“Šport park Pltníky“.

Pozvánka na neplánované zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v piatok 1.3.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Pozvánka k MDŽ

Pozývame všetky ženy na Hudobno - zábavný program pri príležitosti sviatku MDŽ, ktorý sa uskutoční v Kine 1. máj v piatok 8. marca 2019 o 16:00 hod. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Burza kníh

Mestská knižnica Hany Zelinovej Vás srdečne pozýva na burzu kníh v dňoch 4.3.2019 - 15.3.2019. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - doručenie výzvy

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, doručuje spoločnosti M&M Stavební SK s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina 010 01, výzvu mesta Vrútky zo dňa 14.1.2019. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Pozvánka na februárové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 12.2.2019 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Oznámenie o zániku mandátu poslancov a o nastúpení náhradníkov na uprázdnené mandáty poslancov MsZ vo Vrútkach

Primátor mesta Vrútky, Mgr. Branislav Zacharides, oznamuje, že s účinnosťou ku dňu 31.01.2019 zanikol podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mandát poslanca Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach p. Dušana Chrastinu a mandát poslankyne Mestského zastupiteľstva vo Vrútkach Ing. Mgr. Anny Svitekovej, a to z dôvodu ústneho vzdania sa mandátu spraveného do zápisnice z Mestského zastupiteľstva.

Časopis Vrútočan

Prinášame Vám aktuálne číslo vrútockého dvojmesačníka Vrútočan.
 

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný odvolací orgán v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o odvolaniach účastníkov konania, podaných proti rozhodnutiu mesta Turany zo dňa 11.7.2018, ktorým rozhodlo o umiestnení stavby: "IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003". Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Syndikovať obsah