Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Martin, podalo na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby športovo rekreačného areálu: “Šport park Pltníky“- I. etapa“. Mesto Vrútky, v súlade s platnou legislatívou, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2019 /piatok/ o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky, m.č. 209, s následnou návštevou stavby.

Výmena parkovacieho automatu pri železničnej stanici vo Vrútkach

Oznamujeme Vám, že v meste Vrútky prebehla výmena parkovacieho automatu, ktorý bol umiestnený pri železničnej stanici a mesto ho zakúpilo ešte v roku 2008. Tento pôvodný automat dosluhoval a mal časté výpadky s mincami (ktoré skrz neho prepadávali) bez možnosti zaplatenia parkovného. Na základe toho Mesto Vrútky pristúpilo na výber dodávateľa nového parkovacieho automatu. Tento dodala a namontovala dňa 6.6.2019 Mestu Vrútky spoločnosť Villapro s.r.o. Parkovisko aj naďalej spravuje Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., Tvrdošín - Ing. Peter Poláčik, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa, v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu stavby: „ 10721-Vrútky-Pod Dielec – Rozšírenie NNK “. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad, v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení umiestnenia stavby.

Výberové konanie - referent stavebného úradu

Mesto Vrútky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície referent stavebného úradu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Výstava kaktusov, sukulentov, motýľov, minerálov, mušlí a lastúr

Mesto Vrútky a Spolok priateľov kaktusov Vrútky Vás srdečne pozývajú na výstavu kaktusov, sukulentov, motýľov, minerálov, mušlí a lastúr, ktorá sa uskutoční od 4.6.2019 do 8.6.2019 v Kultúrnej sále Kriváň. Bližšie informácie prinášame v priloženom plagáte.

 

Verejná vyhláška - oznámenie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy, na základe žiadosti spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, oznamuje v súlade s platnou legislatívou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie vodoprávneho konania.

CVČ Domino - podujatia v júni 2019

Centrum voľného času DOMINO ponúka záujmovú činnosť na mesiac jún 2019. Viac informácií si môžete prečítať na ponukovom plagáte.

 

Výzva na navrhovanie kandidátov na voľbu prísediacich Okresného súdu Martin

V súvislosti s prípravou voľby prísediacich Okresného súdu Martin vyzývame jednotlivcov ako aj záujmové organizácie v meste Vrútky o nominovanie kandidátov na prísediacich. Prísediaceho volí v zmysle platných právnych predpisov Mestské zastupiteľstvo vo Vrútkach na návrh primátora mesta z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.

 

Legiovlak vo Vrútkach

Na Slovensko aj v tomto roku zavítala pojazdná replika vojenského ešalónu ruskej légie z obdobia 1. svetovej vojny, s expozíciami pripomínajúcimi slávnu kapitolu našej histórie, pripomínajúcu čs zahraničné vojsko-légie. Aj vo Vrútkach budeme mač jedinečnú možnosť pozrieť si tento unikátny vlak. Pobyt súpravy Legiovlaku na železničnej stanici Vrútky je pripravovaný na 5.6.-7.6.2019. Na úvod jeho pobytu 5.6. o 10:00-11:00 je pripravené jeho slávnostné privítanie za asistencie ozbrojených síl SR a posádky Legiovlaku.

Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Pokiaľ máte záujem oboznámiť sa s návrhom plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 kliknite tu.

 

Syndikovať obsah