Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2021 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Zisťovanie sa uskutoční od 15. apríla do 31. júla 2021. Viac informácií si môžete pozrieť v pripojenom dokumente.

 

Pozvánka na aprílové MsZ

Pozývame Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Vrútky, ktoré sa uskutoční v utorok 20.4.2021 o 14:00 hod. v sobášnej miestnosti MsÚ vo Vrútkach. Viac informácií si môžete prečítať v priloženej pozvánke.

 

Verejná vyhláška - pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

Podľa § 34 ods. 2, 3 a 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov spoločnosť Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava v spolupráci s mestom Vrútky zvoláva verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ na deň 19.05.2021 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Vrútkach, Námestie S. Zachara 4, Vrútky.

Testovanie na Vrútkach v sobotu 17.4.2021

Aj najbližšiu sobotu sa bude dať testovať na oboch vrútockých MOMkách. V prípade telocvične ZŠ Hany Zelinovej každá otestovaná osoba dostane respirátor FFP2 zdarma.

 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Spoločnosť MIG – TRADE s.r.o. Kvetná 1506, Rovinka 900 41, IČO 46 641 939, v zastúpení splnomocneným zástupcom spol. UNIKO, s.r.o., Partizánska 6093/12A, Michalovce 071 01, IČO 45966061, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením: „Polyfunkčný objekt – CITY PARK“.

Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach skompletizovala akvizíciu z Fondu na podporu umenia


Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach má 237 nových knižných titulov

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, preskúmal návrh podávateľov: Branislav Bubenko, Patrik Hraňo, Ing. Emil Števík, podaný na mesto Vrútky dňa 16.06.2020 a začal územné konanie v zmysle platnej legislatívy, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, posúdil námietky, vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol o povolení stavby: „Spevnená plocha“ na parcelách v k.ú. Vrútky.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje obyvateľom Vrútok, že v dňoch 23.4.2021 a 27.4.2021 (8:30-15:30 hod. a 7:45-15:45 hod.) bude na území mesta Vrútky prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Verejná vyhláška - oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy, oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja". Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.

 

Otváranie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 12.4.2021

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách na území mesta Vrútky ( v 1 triede na MŠ Nábrežná a 1 triede OZ MŠ Spojenej školy, je do skončenia karantény prerušená prevádzka) a na I. stupni ZŠ H. Zelinovej a Spojenej školy pre všetky deti a žiakov bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Syndikovať obsah